I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Tyvärr så har vi inte fått skriftliga svar från alla partier men vi publicerar de svar vi har fått in. Nedan hittar ni Nya Moderaternas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Nya Moderaternas svar: Som vi moderater ser det så ska vi verka för att det finns förutsättningar för byggande. Det kan vi på kommunal nivå göra genom översikts- och detaljplaner och genom att se till att det finns tillgänglig mark för bostadsbyggande.

För att stimulera till etableringar, utveckling och byggnation föreslår vi att planavgiften avskaffas under den kommande mandatperioden. Avskaffandet gäller även för privatpersoners byggnationer.

 Nationellt vill vi moderater se över regelverken för strandskydd, riksintressen och bullernivåer för att ta tillvara den utvecklingspotential som finns i hela landet.

Landsorten kan inte tacka nej till dem som vill etablera sej där i så stor utsträckning som sker idag.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Nya Moderaternas svar: Enskilda vägar får idag driftsbidrag dels från staten (trafikverket) dels från kommunen. Nationellt vill vi moderater avsätta ökade resurser till vägunderhåll för bättre och säkrare vägar. (500mkr).

För den regionala utvecklingen är det viktigt att kommunerna i länet tillsammans och genom regionen gör allt för att visa vikten av en utbyggnad av E22.  E22 behöver byggas ut till minst 100 km/h och viltstängsel behöver sättas upp på de sträckor som drabbas av flest viltolyckor.

Förutom att förbättra själva vägarna så är kostnaden för bensin och diesel en viktig faktor för att ge bättre möjligheter för resor och transporter. För många är bilen det enda alternativet. Därför säger vi moderater nej till skattehöjningar på diesel och bensin.

Vi moderater vill att kommunikationerna mellan tätort och ytterområden ska förbättras. Kollektivtrafiken, närtrafiken behöver planeras ett närmre samarbete med kommunen lyssna in behovet och önskemålen.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Nya Moderaternas svar: Nationellt vill vi moderater fortsätta utbyggnaden av bredband och att staten tar ett större ansvar. Vi behöver vara öppna för andra lösningar i exempelvis svårtillgängliga områden.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Nya Moderaternas svar: Hur ser behoven ut? Finns det naturliga mötesplatser idag, butiker, bibliotek etc vars verksamhet kan utvecklas? Vi moderater vill verka för att fatta beslut som utvecklar grundläggande samhällsservice i hela Oskarshamns kommun.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Nya Moderaternas svar: Vi moderater vill med riktade stöd verka för ett starkare föreningsliv. Föreningslivet är viktiga grundbultar i vårt samhälle. Viktigt att de är med i samråd om specifika frågor.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Nya Moderaternas svar: I nya Moderaternas investeringsbudget för perioden 2019-2022 yrkade vi på ett uppdrag att ta fram en plan för hur de medel som är avsatta för utveckling av mindre tätorter, landsbygd och skärgård ska användas.

När det gäller driftstöd är vår syn att även här behöver en plan tas fram hur de ska användas.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Nya Moderaternas svar: Samverkan med lämpliga verksamheter på respektive ort. Föreningar av olika slag idrottsklubbar, i anslutning till äldreboenden, förskolor bibliotek etc.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Nya Moderaternas svar: Kommunen har ett ansvar att tillse att alla har vatten/avlopp av god kvalité. KF har beslutat att området ska förses med VA-system enligt lagen om allmänna vattentjänster. Det finns sedan ett regelverk för hur taxan ska beräknas. Den enskilde har sedan möjlighet att överklaga till mark och miljödomstolen och de avgör då om kommunen följt lagen.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Nya Moderaternas svar: Det är bra att detta uppmärksammas. Vi moderater vill inte se att det finns någon motsättning mellan Oskarshamns kommuns ”stad” och ”land”. För oss är det viktigt att hela kommunen är en attraktiv kommun att leva och verka i. Att kommunen kan erbjuda goda förutsättningar för boende, samhällsservice i form av skola, vård och omsorg, arbetstillfällen, kultur och fritidsaktiviteter etc

Detta är en fråga som ingår i vårt valmanifest.

”Turismstrategi Oskarshamn 2025 – Vägen till en attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination” som beslutats av Kommunfullmäktige är ett styrdokument  som det är viktigt att följa upp så att frågan hålls levande.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Nya Moderaternas svar: Ja, vi tycker att det fungerar bra.

För Nya Moderaterna i Oskarshamn

Ingela Ottosson