I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Några partier skickade in svaren så sent att vi inte hann publicera dem före valet så vi har fått publicera dem i efterhand. Nedan hittar ni Socialdemokraternas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Socialdemokraternas svar: Socialdemokraterna vill verka för att det byggs fler bostäder i hela kommunen. Det viktigaste arbetet som kommunen kan göra är att se till att det finns detaljplaner som möjliggör byggnation samt att erbjuda en bra skola och äldreomsorg. En bra välfärd ger goda möjligheter för en ort att fortsätta utvecklas och när en ort utvecklas skapas möjligheter för byggnation.

Kommunen måste också säkerställa att det finns lediga tomter i både stad och på land, och att dessa har rimliga priser. I Ekebo kostar en tomt ca 500 000 kronor, i Kristineberg ca 380 000 kronor, Påskallavik ca 10 900 kronor, Figeholm mellan 10 900 kronor och 350 000 kronor. I Kristdala och Bockara kostar en tomt ca 8 000 kronor.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Socialdemokraternas svar: I mindre tätorter så äger och sköter ofta kommunen vägarna, men de större vägarna är oftast Trafikverkets. När det är Trafikverkets vägar kan vi som parti lokalt vara med och påverka Trafikverket, men vi kan tyvärr inte lova eller besluta om att genomföra något. Gällande de kommunala vägarna så tycker vi att det är viktigt att dessa sköts hållbart och ekonomiskt. Vi tycker därför det är viktigt att laga och reparera skador som uppstår eftersom det innebär att vägen håller längre. Det är därför viktigt att kommunen fortsätter reservera medel för reparation av vägar i hela kommunen.

Socialdemokraterna går till nationellt till val på att öka de statliga medlen till vägar på landsbygden med 500 miljoner årligen. Fokus ska vara på bärighet, beläggning och tjälsäkring.

Gällande de vägar som kommunen inte äger utan som ägs av vägsamfälligheter så tycker vi det är viktigt med långsiktighet. Bidragen kan inte förändras i någon större utsträckning mellan åren. Vi har idag inget förslag om att förändra kommunens bidrag till vägsamfälligheter.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Socialdemokraternas svar: Vi som bor och verkar i kommuner där inte fiber ännu är utbyggt har varit överens om kritiken mot att kopparnätet tas ner innan fibern är fullt utbyggd. Det vi idag kan konstatera är att fibern är på väg att byggas ut. Grunden för utbyggnaden av fiber i vårt land och vår kommun måste vara att det sker på kommersiell bas. Men vi måste också vara medvetna om att hela vår kommun inte kommer att kunna förses med fiber på kommersiell bas och där behöver kommunen gå in och stötta upp. Vi Socialdemokrater menar att modellen för det måste ses i sammanhanget av hur stor del av kommunen som inte förses av fiber på kommersiell väg. Modellen för ett kommunalt engagemang måste också arbetas fram av tjänstemän så att det förhåller sig till de regelverk som finns för stöd av fiberutbyggnad.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Socialdemokraternas svar: Under de senaste åren har vi satsat många miljoner på att öka servicen i hela kommunen. Det har skett genom bidrag, kommunala investeringar, satsningar på skola och äldreomsorg i hela kommunen. Men det har också skett genom att vi har gjort strategiska satsningar såsom att anställa en landsbygdsutvecklare, ge tydliga uppdrag om fiberutbyggnad och samordnat näringslivsarbetet. Allt det handlar i grund och botten om att kommunen ska kunna ge bättre stöd, hjälp och service till företag och människor som verkar och lever i hela kommunen.

För Socialdemokraterna är det viktigt att Oskarshamns kommun tar fram en strategi för mindre tätorter, landsbygd och skärgård som förhåller sig till de lokala utvecklingsplaner som arbetas fram i olika orter. Kommunens strategi måste därför tas fram i dialog med civilsamhället som verkar inom området. Om man i det arbetet kommer fram till att samma modell som Västervik har kan vara lämplig så är vi öppna för att göra något liknande i Oskarshamns kommun. Att införa en annan kommuns modell kan vara svårt, utan oftast måste man se hur de lokala förutsättningarna ser ut. Tex så har Bockara ingen affär vilket innebär att de inte skulle omfattas av Västerviks modellen. Att Oskarshamns kommun använder kommunala skattemedel i Berga är ingen självklarhet.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Socialdemokraternas svar: Civilsamhället gör en stor insats i hela kommunen.  Många av de aktiviteter och verksamheter som sker runt om i kommunen görs helt och hållet av civilsamhället. Utan civilsamhället skulle många saker inte bli gjorda, livet skulle bli betydligt tråkigare för många av oss. För oss Socialdemokrater är det därför viktigt att kommun har en positiv, stöttande och uppmuntrande attityd gentemot civilsamhället. Vi tror att man ska försöka hitta lösningar på de utmaningar och problem som uppstår. Civilsamhället ska fortsatt ha rätt till bidrag för de insatser som görs. Bidragen ska vara lätta att söka, regelverket ska vara lätt att förstå och onödigt krångel ska undvikas.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Socialdemokraternas svar: Vi tycker det är positivt att det finns medel för att utveckla mindre tätorter, landsbygd och skärgård. Under de senaste åren har vi också gjort stora satsningar i hela kommunen. Vi arbetar gärna vidare med utvecklingsmedel i den kommunala budgeten. Under åren har vi fått till oss önskemål från olika föreningar runt om i kommunen att det vore bättre att man i förväg fick reda på en summa som man sedan kunde arbeta med. Idag har vi ingen uppfattning om vi ska fortsätta som vi gör, eller om vi ska ha en modell liknande Kalmars bygdepeng, eller Nässjös medborgarbudget. Socialdemokraterna tycker att det vore bra med en utvärdering av de senaste årens modell för att se hur civilsamhället vill jobba med frågorna framöver.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Socialdemokraternas svar:  Socialdemokraterna tycker att det är viktigt med mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter. Vi tycker också det är viktigt att det är tillgängligt för många människor. Vi arbetar därför gärna vidare med att se hur man kan göra olika lösningar på olika orter. Vi tror man måste se på varje orts förutsättningar och utifrån det skapa mötesplatser som efterfrågas och engagerar.

I frågan används begreppet alla orter och det är ett väldigt brett begrepp. Vi tror inte att alla orter i kommunen kan få en egen fritidsgård eller träffpunkt. Vi tror att man måste samla verksamheten på några orter, precis som varje bostadsområde i staden inte kan ha allt. Därför är det viktigt att arbetet med de lokala utvecklingsplanerna fortsätter och att det utvecklas till en strategi som tar grepp om helheten.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Socialdemokraternas svar: I grund och botten handlar det om miljön, att vi inte ska släppa ut avfall i miljön. Oskarshamns kommun har utifrån lagstiftningen tagit fram en VA-plan. Länsstyrelsen driver tydligt på kommunerna att bygga ut de kommunala VA-ledningarna. Om kommunen inte följer Länsstyrelsen så får vi ett föreläggande om att göra det.

Socialdemokraterna har i omgångar varit i kontakt med människor som påverkas stort av kommunalt VA. Särskilt stort är problemet när kostnaden för VA överstiger värdet för fastigheten. Vi är måna om att hitta lösningar och har därför tagit initiativ till att kommunen har kontakt med SKL och Svenskt Vatten.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Socialdemokraternas svar: Som parti har vi svårt att påverka Attraktiva Oskarshamn och deras arbete. Vår väg att påverka är att via kommunen skicka in synpunkter och uppdrag. Men eftersom kommunen bara äger Attraktiva Oskarshamn till hälften så är det en balansgång.

Det Oskarshamns kommun kan påverka är de tjänster som kommunen köper av Attraktiva Oskarshamn. Kommunen har upphandlat ett antal tjänster av Attraktiva Oskarshamn. Inför en eventuell framtida upphandling är vi beredda att se över hur formuleringarna är i upphandlingsunderlaget och uppdragsbeskrivningar.

Ett sätt att också påverka den bilden som sprids av Varumärket Oskarshamn är att vi alla tänker på att i olika sammanhang se till att Attraktiva Oskarshamn är inbjudna och deltar. Där tror jag vi alla kan hjälpas åt.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Socialdemokraternas svar:  Socialdemokraterna tycker det är bra att det tas fram lokala utvecklingsplaner för flera orter. Det vi vill utveckla än mer framöver är hur vi tillsammans kan förankra utvecklingsplanerna så att vi tillsammans kan arbeta för att utvecklingsplanerna genomförs. Ett sätt är att knyta ihop utvecklingsplanerna till en strategi. Till kommande träffar där utvecklingsplanerna presenteras så bör representant från Attraktiva Oskarshamn delta.

Anton Sejnehed
Socialdemokraterna Oskarshamn