Tio frågor till Sverigedemokraterna

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Några partier skickade in svaren så sent att vi inte hann publicera dem före valet så vi har fått publicera dem i efterhand. Nedan hittar ni Sverigedemokraternas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Sverigedemokraternas svar: En viktig faktor för lösa bostadsbristen är att aktivera flyttkedjan. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att kommunen får en mångfald av olika boendetyper. För att nå detta krävs att privata aktörer ges möjlighet att lättare bygga i kommunen. Olika typer av boenden för äldre skulle även detta leda till att aktivera flyttkedjan. Sverigedemokraterna vill verka för att det i Oskarshamn ska finnas tillgängliga villatomter i kommunens samtliga orter.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att det behövs en nationell infrastruktursatsning för att komma tillrätta med vårt lands på många sätt eftersatta vägnät. Vi har en pragmatisk inställning till vägsamfälligheter och är öppna för en uppföljning av åtgärdsstödet till dessa.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Sverigedemokraternas svar: Tillgången till väl fungerande telefoni och internetuppkoppling är en absolut nödvändig för att företag ska kunna verka på landsbygden och för att privatpersoner ska kunna och vilja leva där. Sverigedemokraterna vill därför se en fortsatt bredbandsutbyggnad i hela kommunen. För att nå dit är förutom statliga och kommunala investeringar även bildandet av fibernätverksföreningar ett steg i rätt riktning, vilket vi vill underlätta och främja.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att medborgarna ska ha tillgång till grundläggande service, men finner att detta kan realiseras på olika sätt. T.ex. genom utökad samarbete med näringslivet och privata aktörer. För Sverigedemokraterna är det centrala mer vilket mervärde som kan uppnås än vem som utför en viss tjänst eller funktion. Samtidigt är det nödvändigt att etableringen av servicepunkter eller liknande sker efter vardera orts behov och förutsättningar, eftersom kommunen har en skyldighet att hantera skattebetalarnas medel ansvarsfullt.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Sverigedemokraternas svar: Föreningslivet spelar en avgörande roll för medborgarnas möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper, färdigheter och viktiga erfarenheter. Dessutom ger föreningslivet viktiga insikter i mötesteknik, styrelsearbete, ansvar och demokratiskt tänkande. Som en följd ska föreningslivet uppmuntras och stärkas och barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i föreningslivet. Sverigedemokraterna vill att civilsamhället ska ges erkännande och stöd från kommun och stat då detta är samhällets ryggrad. Sverigedemokraterna vill se mer av lokala och kommunala rådslag och folkomröstningar för att därigenom stärka medborgarnas möjlighet att påverka politiken och göra sin röst hörd.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna har inte för avsikt att ändra på modellen för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Vi ser positivt på denna modell.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att fritidsgårdar och träffpunkter är viktiga mötesplatser för ungdomar och äldre. Vi tror dock att ett pragmatiskt tänkande i frågan kan öppna upp för nya möjligheter som kan stärka såväl fritidsgårdar som träffpunkter genom att t.ex. involvera förenings- och näringsliv.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att här behövs lösningar på såväl kommunal som nationell nivå för att garantera att enskilda fastighetsägare inte hamnar i en ekonomiskt ohållbar situation som en följd av att ansluta sig till kommunalt VA.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna vill att hela Oskarshamn ska leva. Detta innebär att det måste finnas jämlika förutsättningar för såväl stadskärna som kommunens tätorter. För att uppnå detta föreslår Sverigedemokraterna bl.a. att kommunen inrättar en kommunal kulturlots som skulle ha till uppgift att arbeta med att utveckla och samordna kommunens samtliga natur- och kulturvärden, vilket senare kan omsättas i t.ex. nya branscher och arbetstillfällen över hela kommunen.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna tycker att Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn arbetar på ett föredömligt sätt.

Michael Erlandsson
Ordförande SD Oskarshamn

Kommentarer inaktiverade.