Sök bygdepengen

Daniel Granello är landsbygdsutvecklare på Regionförbundet i Kalmar län. Daniel jobbar med utvecklingsfrågor för landsbygden med ett regionalt perspektiv och kan ofta stötta processer och vara en regional möjliggörare.

Ofta är målen och utmaningarna desamma för landsbygd och stad samtidigt särskilda förutsättningar gäller på landsbygden.

Regionförbundet har tagit fram en handlingsplan som pekar ut ett antal insatser och aktiviteter som de kan hjälpa till med. För att främja lokal utveckling har man inrättat en regional bygdepeng. Nedan svarar Daniel på fem frågor om den regionala bygdepengen:

Vad är bygdepengen?

Den regionala bygdepengen, eller idéslanten, är ett bidrag som föreningar och andra utvecklingsgrupper på landsbygden kan söka för att genomföra insatser som utvecklar bygden där man bor. Meningen är också att det ska vara enkelt att söka och att det ska gå snabbt att få svar. Stödet kräver inte heller någon egen finansiering.

Hur mycket pengar kan man söka?

Högst 15 000 kronor per ort och år.

Vilka kan söka stödet?

Alla som är engagerade för att utveckla bygden där de bor. För att kunna söka behöver man vara en gruppering av något slag om minst 10 personer.

Hur länge kommer stödet att finnas?

Minst fram till slutet av 2020. Då ska vi utvärdera effekterna av stödet och förhoppningsvis förlänga det.

Vilken typ av projekt har fått stöd hittills?

Många olika projekt har fått stöd. I Locknevi i Vimmerby kommun har det t.ex. hållit workshoppar med hela bygden för att samla och engagera bygdens invånare. I Virserum i Hultsfreds kommun har de utvecklat en hemsida med information om föreningar, företag och annat i bygden, både för invånare och besökare. I Kristdala i Oskarshamns kommun har man kört utomhusbio under några sommarkvällar som ett sätt att erbjuda kulturupplevelser på landsbygden.

Mer information om bygdepengen? Klicka dig vidare in på www.rfkl.se/bygdepeng

Tio frågor till Socialdemokraterna

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Några partier skickade in svaren så sent att vi inte hann publicera dem före valet så vi har fått publicera dem i efterhand. Nedan hittar ni Socialdemokraternas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Socialdemokraternas svar: Socialdemokraterna vill verka för att det byggs fler bostäder i hela kommunen. Det viktigaste arbetet som kommunen kan göra är att se till att det finns detaljplaner som möjliggör byggnation samt att erbjuda en bra skola och äldreomsorg. En bra välfärd ger goda möjligheter för en ort att fortsätta utvecklas och när en ort utvecklas skapas möjligheter för byggnation.

Kommunen måste också säkerställa att det finns lediga tomter i både stad och på land, och att dessa har rimliga priser. I Ekebo kostar en tomt ca 500 000 kronor, i Kristineberg ca 380 000 kronor, Påskallavik ca 10 900 kronor, Figeholm mellan 10 900 kronor och 350 000 kronor. I Kristdala och Bockara kostar en tomt ca 8 000 kronor.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Socialdemokraternas svar: I mindre tätorter så äger och sköter ofta kommunen vägarna, men de större vägarna är oftast Trafikverkets. När det är Trafikverkets vägar kan vi som parti lokalt vara med och påverka Trafikverket, men vi kan tyvärr inte lova eller besluta om att genomföra något. Gällande de kommunala vägarna så tycker vi att det är viktigt att dessa sköts hållbart och ekonomiskt. Vi tycker därför det är viktigt att laga och reparera skador som uppstår eftersom det innebär att vägen håller längre. Det är därför viktigt att kommunen fortsätter reservera medel för reparation av vägar i hela kommunen.

Socialdemokraterna går till nationellt till val på att öka de statliga medlen till vägar på landsbygden med 500 miljoner årligen. Fokus ska vara på bärighet, beläggning och tjälsäkring.

Gällande de vägar som kommunen inte äger utan som ägs av vägsamfälligheter så tycker vi det är viktigt med långsiktighet. Bidragen kan inte förändras i någon större utsträckning mellan åren. Vi har idag inget förslag om att förändra kommunens bidrag till vägsamfälligheter.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Socialdemokraternas svar: Vi som bor och verkar i kommuner där inte fiber ännu är utbyggt har varit överens om kritiken mot att kopparnätet tas ner innan fibern är fullt utbyggd. Det vi idag kan konstatera är att fibern är på väg att byggas ut. Grunden för utbyggnaden av fiber i vårt land och vår kommun måste vara att det sker på kommersiell bas. Men vi måste också vara medvetna om att hela vår kommun inte kommer att kunna förses med fiber på kommersiell bas och där behöver kommunen gå in och stötta upp. Vi Socialdemokrater menar att modellen för det måste ses i sammanhanget av hur stor del av kommunen som inte förses av fiber på kommersiell väg. Modellen för ett kommunalt engagemang måste också arbetas fram av tjänstemän så att det förhåller sig till de regelverk som finns för stöd av fiberutbyggnad.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Socialdemokraternas svar: Under de senaste åren har vi satsat många miljoner på att öka servicen i hela kommunen. Det har skett genom bidrag, kommunala investeringar, satsningar på skola och äldreomsorg i hela kommunen. Men det har också skett genom att vi har gjort strategiska satsningar såsom att anställa en landsbygdsutvecklare, ge tydliga uppdrag om fiberutbyggnad och samordnat näringslivsarbetet. Allt det handlar i grund och botten om att kommunen ska kunna ge bättre stöd, hjälp och service till företag och människor som verkar och lever i hela kommunen.

För Socialdemokraterna är det viktigt att Oskarshamns kommun tar fram en strategi för mindre tätorter, landsbygd och skärgård som förhåller sig till de lokala utvecklingsplaner som arbetas fram i olika orter. Kommunens strategi måste därför tas fram i dialog med civilsamhället som verkar inom området. Om man i det arbetet kommer fram till att samma modell som Västervik har kan vara lämplig så är vi öppna för att göra något liknande i Oskarshamns kommun. Att införa en annan kommuns modell kan vara svårt, utan oftast måste man se hur de lokala förutsättningarna ser ut. Tex så har Bockara ingen affär vilket innebär att de inte skulle omfattas av Västerviks modellen. Att Oskarshamns kommun använder kommunala skattemedel i Berga är ingen självklarhet.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Socialdemokraternas svar: Civilsamhället gör en stor insats i hela kommunen.  Många av de aktiviteter och verksamheter som sker runt om i kommunen görs helt och hållet av civilsamhället. Utan civilsamhället skulle många saker inte bli gjorda, livet skulle bli betydligt tråkigare för många av oss. För oss Socialdemokrater är det därför viktigt att kommun har en positiv, stöttande och uppmuntrande attityd gentemot civilsamhället. Vi tror att man ska försöka hitta lösningar på de utmaningar och problem som uppstår. Civilsamhället ska fortsatt ha rätt till bidrag för de insatser som görs. Bidragen ska vara lätta att söka, regelverket ska vara lätt att förstå och onödigt krångel ska undvikas.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Socialdemokraternas svar: Vi tycker det är positivt att det finns medel för att utveckla mindre tätorter, landsbygd och skärgård. Under de senaste åren har vi också gjort stora satsningar i hela kommunen. Vi arbetar gärna vidare med utvecklingsmedel i den kommunala budgeten. Under åren har vi fått till oss önskemål från olika föreningar runt om i kommunen att det vore bättre att man i förväg fick reda på en summa som man sedan kunde arbeta med. Idag har vi ingen uppfattning om vi ska fortsätta som vi gör, eller om vi ska ha en modell liknande Kalmars bygdepeng, eller Nässjös medborgarbudget. Socialdemokraterna tycker att det vore bra med en utvärdering av de senaste årens modell för att se hur civilsamhället vill jobba med frågorna framöver.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Socialdemokraternas svar:  Socialdemokraterna tycker att det är viktigt med mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter. Vi tycker också det är viktigt att det är tillgängligt för många människor. Vi arbetar därför gärna vidare med att se hur man kan göra olika lösningar på olika orter. Vi tror man måste se på varje orts förutsättningar och utifrån det skapa mötesplatser som efterfrågas och engagerar.

I frågan används begreppet alla orter och det är ett väldigt brett begrepp. Vi tror inte att alla orter i kommunen kan få en egen fritidsgård eller träffpunkt. Vi tror att man måste samla verksamheten på några orter, precis som varje bostadsområde i staden inte kan ha allt. Därför är det viktigt att arbetet med de lokala utvecklingsplanerna fortsätter och att det utvecklas till en strategi som tar grepp om helheten.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Socialdemokraternas svar: I grund och botten handlar det om miljön, att vi inte ska släppa ut avfall i miljön. Oskarshamns kommun har utifrån lagstiftningen tagit fram en VA-plan. Länsstyrelsen driver tydligt på kommunerna att bygga ut de kommunala VA-ledningarna. Om kommunen inte följer Länsstyrelsen så får vi ett föreläggande om att göra det.

Socialdemokraterna har i omgångar varit i kontakt med människor som påverkas stort av kommunalt VA. Särskilt stort är problemet när kostnaden för VA överstiger värdet för fastigheten. Vi är måna om att hitta lösningar och har därför tagit initiativ till att kommunen har kontakt med SKL och Svenskt Vatten.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Socialdemokraternas svar: Som parti har vi svårt att påverka Attraktiva Oskarshamn och deras arbete. Vår väg att påverka är att via kommunen skicka in synpunkter och uppdrag. Men eftersom kommunen bara äger Attraktiva Oskarshamn till hälften så är det en balansgång.

Det Oskarshamns kommun kan påverka är de tjänster som kommunen köper av Attraktiva Oskarshamn. Kommunen har upphandlat ett antal tjänster av Attraktiva Oskarshamn. Inför en eventuell framtida upphandling är vi beredda att se över hur formuleringarna är i upphandlingsunderlaget och uppdragsbeskrivningar.

Ett sätt att också påverka den bilden som sprids av Varumärket Oskarshamn är att vi alla tänker på att i olika sammanhang se till att Attraktiva Oskarshamn är inbjudna och deltar. Där tror jag vi alla kan hjälpas åt.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Socialdemokraternas svar:  Socialdemokraterna tycker det är bra att det tas fram lokala utvecklingsplaner för flera orter. Det vi vill utveckla än mer framöver är hur vi tillsammans kan förankra utvecklingsplanerna så att vi tillsammans kan arbeta för att utvecklingsplanerna genomförs. Ett sätt är att knyta ihop utvecklingsplanerna till en strategi. Till kommande träffar där utvecklingsplanerna presenteras så bör representant från Attraktiva Oskarshamn delta.

Anton Sejnehed
Socialdemokraterna Oskarshamn

Tio frågor till Sverigedemokraterna

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Några partier skickade in svaren så sent att vi inte hann publicera dem före valet så vi har fått publicera dem i efterhand. Nedan hittar ni Sverigedemokraternas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Sverigedemokraternas svar: En viktig faktor för lösa bostadsbristen är att aktivera flyttkedjan. Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att kommunen får en mångfald av olika boendetyper. För att nå detta krävs att privata aktörer ges möjlighet att lättare bygga i kommunen. Olika typer av boenden för äldre skulle även detta leda till att aktivera flyttkedjan. Sverigedemokraterna vill verka för att det i Oskarshamn ska finnas tillgängliga villatomter i kommunens samtliga orter.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att det behövs en nationell infrastruktursatsning för att komma tillrätta med vårt lands på många sätt eftersatta vägnät. Vi har en pragmatisk inställning till vägsamfälligheter och är öppna för en uppföljning av åtgärdsstödet till dessa.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Sverigedemokraternas svar: Tillgången till väl fungerande telefoni och internetuppkoppling är en absolut nödvändig för att företag ska kunna verka på landsbygden och för att privatpersoner ska kunna och vilja leva där. Sverigedemokraterna vill därför se en fortsatt bredbandsutbyggnad i hela kommunen. För att nå dit är förutom statliga och kommunala investeringar även bildandet av fibernätverksföreningar ett steg i rätt riktning, vilket vi vill underlätta och främja.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att medborgarna ska ha tillgång till grundläggande service, men finner att detta kan realiseras på olika sätt. T.ex. genom utökad samarbete med näringslivet och privata aktörer. För Sverigedemokraterna är det centrala mer vilket mervärde som kan uppnås än vem som utför en viss tjänst eller funktion. Samtidigt är det nödvändigt att etableringen av servicepunkter eller liknande sker efter vardera orts behov och förutsättningar, eftersom kommunen har en skyldighet att hantera skattebetalarnas medel ansvarsfullt.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Sverigedemokraternas svar: Föreningslivet spelar en avgörande roll för medborgarnas möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper, färdigheter och viktiga erfarenheter. Dessutom ger föreningslivet viktiga insikter i mötesteknik, styrelsearbete, ansvar och demokratiskt tänkande. Som en följd ska föreningslivet uppmuntras och stärkas och barn och ungdomar ska ges möjlighet att delta i föreningslivet. Sverigedemokraterna vill att civilsamhället ska ges erkännande och stöd från kommun och stat då detta är samhällets ryggrad. Sverigedemokraterna vill se mer av lokala och kommunala rådslag och folkomröstningar för att därigenom stärka medborgarnas möjlighet att påverka politiken och göra sin röst hörd.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna har inte för avsikt att ändra på modellen för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Vi ser positivt på denna modell.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att fritidsgårdar och träffpunkter är viktiga mötesplatser för ungdomar och äldre. Vi tror dock att ett pragmatiskt tänkande i frågan kan öppna upp för nya möjligheter som kan stärka såväl fritidsgårdar som träffpunkter genom att t.ex. involvera förenings- och näringsliv.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna anser att här behövs lösningar på såväl kommunal som nationell nivå för att garantera att enskilda fastighetsägare inte hamnar i en ekonomiskt ohållbar situation som en följd av att ansluta sig till kommunalt VA.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna vill att hela Oskarshamn ska leva. Detta innebär att det måste finnas jämlika förutsättningar för såväl stadskärna som kommunens tätorter. För att uppnå detta föreslår Sverigedemokraterna bl.a. att kommunen inrättar en kommunal kulturlots som skulle ha till uppgift att arbeta med att utveckla och samordna kommunens samtliga natur- och kulturvärden, vilket senare kan omsättas i t.ex. nya branscher och arbetstillfällen över hela kommunen.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Sverigedemokraternas svar: Sverigedemokraterna tycker att Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn arbetar på ett föredömligt sätt.

Michael Erlandsson
Ordförande SD Oskarshamn

Tio frågor till Miljöpartiet

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Tyvärr så har vi inte fått skriftliga svar från alla partier men vi publicerar de svar vi har fått in. Nedan hittar ni Miljöpartiet det grönas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Miljöpartiets svar: Miljöpartiet vill införa statliga lång för att bygga på landsbygden. Vad gäller första delen av frågan så ser miljöpartiet att det ska skapas fler boende anpassade för äldre i den mindre orterna, vilket kanske frigör hus för barnfamiljer t.ex.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Miljöpartiets svar: Oftast är vägarna på landsbygden en fråga för Trafikverket.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Miljöpartiets svar: Miljöpartiet vill att staten ska ta ett ökat ansvar för utbyggnaden av fiber på landsbygden.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Miljöpartiets svar: Miljöpartiet är positivt inställda till en liknande modell. Servicepunkter på landsbygden har det pratats om länge och det kanske är dags att vi implementerar det.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Miljöpartiets svar: Kristdalamodellen är bra. För lokal utveckling i samarbete med föreningar så fungerar även Leader bra.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Miljöpartiets svar: Ja, om ser att det gynnar både landsbygden/föreningen etc och kommunen så är det bra med driftstöd.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Miljöpartiets svar: Finns efterfrågan så ska vi undersöka möjligheten.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Miljöpartiets svar: Att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppssystemet är en investering som gör att det blir tillförlitligare med rent vatten och att man har ett miljömässigt avloppssystem. Vad gäller anslutningsavgiften så är det en fråga för tekniska nämnden.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Miljöpartiets svar: Hur är en svår fråga att svara på i detalj, däremot att kan vi lova.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Miljöpartiets svar: Jajamänsan.

Ingmarie Söderblom
Miljöpartiet de gröna Oskarshamn

Tio frågor till Nya Moderaterna

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Tyvärr så har vi inte fått skriftliga svar från alla partier men vi publicerar de svar vi har fått in. Nedan hittar ni Nya Moderaternas svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Nya Moderaternas svar: Som vi moderater ser det så ska vi verka för att det finns förutsättningar för byggande. Det kan vi på kommunal nivå göra genom översikts- och detaljplaner och genom att se till att det finns tillgänglig mark för bostadsbyggande.

För att stimulera till etableringar, utveckling och byggnation föreslår vi att planavgiften avskaffas under den kommande mandatperioden. Avskaffandet gäller även för privatpersoners byggnationer.

 Nationellt vill vi moderater se över regelverken för strandskydd, riksintressen och bullernivåer för att ta tillvara den utvecklingspotential som finns i hela landet.

Landsorten kan inte tacka nej till dem som vill etablera sej där i så stor utsträckning som sker idag.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Nya Moderaternas svar: Enskilda vägar får idag driftsbidrag dels från staten (trafikverket) dels från kommunen. Nationellt vill vi moderater avsätta ökade resurser till vägunderhåll för bättre och säkrare vägar. (500mkr).

För den regionala utvecklingen är det viktigt att kommunerna i länet tillsammans och genom regionen gör allt för att visa vikten av en utbyggnad av E22.  E22 behöver byggas ut till minst 100 km/h och viltstängsel behöver sättas upp på de sträckor som drabbas av flest viltolyckor.

Förutom att förbättra själva vägarna så är kostnaden för bensin och diesel en viktig faktor för att ge bättre möjligheter för resor och transporter. För många är bilen det enda alternativet. Därför säger vi moderater nej till skattehöjningar på diesel och bensin.

Vi moderater vill att kommunikationerna mellan tätort och ytterområden ska förbättras. Kollektivtrafiken, närtrafiken behöver planeras ett närmre samarbete med kommunen lyssna in behovet och önskemålen.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Nya Moderaternas svar: Nationellt vill vi moderater fortsätta utbyggnaden av bredband och att staten tar ett större ansvar. Vi behöver vara öppna för andra lösningar i exempelvis svårtillgängliga områden.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Nya Moderaternas svar: Hur ser behoven ut? Finns det naturliga mötesplatser idag, butiker, bibliotek etc vars verksamhet kan utvecklas? Vi moderater vill verka för att fatta beslut som utvecklar grundläggande samhällsservice i hela Oskarshamns kommun.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Nya Moderaternas svar: Vi moderater vill med riktade stöd verka för ett starkare föreningsliv. Föreningslivet är viktiga grundbultar i vårt samhälle. Viktigt att de är med i samråd om specifika frågor.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Nya Moderaternas svar: I nya Moderaternas investeringsbudget för perioden 2019-2022 yrkade vi på ett uppdrag att ta fram en plan för hur de medel som är avsatta för utveckling av mindre tätorter, landsbygd och skärgård ska användas.

När det gäller driftstöd är vår syn att även här behöver en plan tas fram hur de ska användas.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Nya Moderaternas svar: Samverkan med lämpliga verksamheter på respektive ort. Föreningar av olika slag idrottsklubbar, i anslutning till äldreboenden, förskolor bibliotek etc.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Nya Moderaternas svar: Kommunen har ett ansvar att tillse att alla har vatten/avlopp av god kvalité. KF har beslutat att området ska förses med VA-system enligt lagen om allmänna vattentjänster. Det finns sedan ett regelverk för hur taxan ska beräknas. Den enskilde har sedan möjlighet att överklaga till mark och miljödomstolen och de avgör då om kommunen följt lagen.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Nya Moderaternas svar: Det är bra att detta uppmärksammas. Vi moderater vill inte se att det finns någon motsättning mellan Oskarshamns kommuns ”stad” och ”land”. För oss är det viktigt att hela kommunen är en attraktiv kommun att leva och verka i. Att kommunen kan erbjuda goda förutsättningar för boende, samhällsservice i form av skola, vård och omsorg, arbetstillfällen, kultur och fritidsaktiviteter etc

Detta är en fråga som ingår i vårt valmanifest.

”Turismstrategi Oskarshamn 2025 – Vägen till en attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination” som beslutats av Kommunfullmäktige är ett styrdokument  som det är viktigt att följa upp så att frågan hålls levande.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

 Nya Moderaternas svar: Ja, vi tycker att det fungerar bra.

För Nya Moderaterna i Oskarshamn

Ingela Ottosson

Tio frågor till Liberalerna

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Tyvärr så har vi inte fått skriftliga svar från alla partier men vi publicerar de svar vi har fått in. Notera att Kristdemokraterna och Liberalerna har lämnat in gemensamma svar på frågorna.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Liberalernas svar: Viktigt att iordningställa tomter även utanför stadskärnan. Viktigt att det upplevs attraktivt och att det finns incitament för att bygga. Viktigt att basfunktionerna fungerar – skola, vård, omsorg. Vi måste få förenklade regler när det gäller strandnära lägen och betesmark.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Liberalernas svar: Det måste vara säkert att cykla även på landsbygden. Vägar måste skötas både sommar och vinter. Reseavdraget ska vara mer fördelaktigt för dom som bor på landsbygden. Bränslepriserna får inte rusa i väg okontrollerat. Kommunen ska även fortsättningsvis stötta vägsamfälligheter.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Liberalernas svar: Det händer mycket snabbt, när det gäller satellitbaserat internet. Vi behöver plan för att ta hand om de glömda områdena.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Liberalernas svar: Det är viktigt med mötesplatser, men satsningarna på dessa får inte slå ut resten av landsbygden.
Samlingspunkter är viktiga på många områden. Både för spontana möten, kunna marknadsföra kommunen och fungera som trygghetslänk för äldre.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Liberalernas svar: För oss är föreningslivet mycket viktigt.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Liberalernas svar: Nej. Vi vill återgå till ett system som kanaliserar mer pengar till riktig verksamhet.  Vi tycker att politiker ska vara mer ute i verkligheten och själva vara delaktiga i att lyfta hela kommunen.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Liberalernas svar: Vi vill utveckla befintliga träffpunkter. När det gäller fritidsgård, så är inte bara att säga att det ska finnas. För att det ska vara möjligt så måste det finnas ett intresse och behov, samt ett intresse från föreningslivet att vara med och driva en sådan.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Liberalernas svar: Alla ska ha ett godkänt avlopp. Kommunen måste vara flexibla när det gäller att godkänna enskilda avloppslösningar.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Liberalernas svar: Vi vill förändra hur styrelsen för Attraktiva Oskarshamn ser ut, det borde vara en representant från landsbygden. Vi vill ändra hur marknadsföringen av kommunen ser ut, den ska mer spegla hela kommunen.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

Liberalernas svar: Ja!

Mathias Karlsson
Liberalerna Oskarshamn

Tio frågor till Kristdemokraterna

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Tyvärr så har vi inte fått skriftliga svar från alla partier men vi publicerar de svar vi har fått in. Notera att Kristdemokraterna och Liberalerna har lämnat in gemensamma svar på frågorna.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Kristdemokraternas svar: Viktigt att iordningställa tomter även utanför stadskärnan. Viktigt att det upplevs attraktivt och att det finns incitament för att bygga. Viktigt att basfunktionerna fungerar – skola, vård, omsorg. Vi måste få förenklade regler när det gäller strandnära lägen och betesmark.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Kristdemokraternas svar: Det måste vara säkert att cykla även på landsbygden. Vägar måste skötas både sommar och vinter. Reseavdraget ska vara mer fördelaktigt för dom som bor på landsbygden. Bränslepriserna får inte rusa i väg okontrollerat. Kommunen ska även fortsättningsvis stötta vägsamfälligheter.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Kristdemokraternas svar: Det händer mycket snabbt, när det gäller satellitbaserat internet. Vi behöver plan för att ta hand om de glömda områdena.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Kristdemokraternas svar: Det är viktigt med mötesplatser, men satsningarna på dessa får inte slå ut resten av landsbygden.
Samlingspunkter är viktiga på många områden. Både för spontana möten, kunna marknadsföra kommunen och fungera som trygghetslänk för äldre.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Kristdemokraternas svar: För oss är föreningslivet mycket viktigt.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Kristdemokraternas svar: Nej. Vi vill återgå till ett system som kanaliserar mer pengar till riktig verksamhet.  Vi tycker att politiker ska vara mer ute i verkligheten och själva vara delaktiga i att lyfta hela kommunen.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Kristdemokraternas svar: Vi vill utveckla befintliga träffpunkter. När det gäller fritidsgård, så är inte bara att säga att det ska finnas. För att det ska vara möjligt så måste det finnas ett intresse och behov, samt ett intresse från föreningslivet att vara med och driva en sådan.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Kristdemokraternas svar: Alla ska ha ett godkänt avlopp. Kommunen måste vara flexibla när det gäller att godkänna enskilda avloppslösningar.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Kristdemokraternas svar: Vi vill förändra hur styrelsen för Attraktiva Oskarshamn ser ut, det borde vara en representant från landsbygden. Vi vill ändra hur marknadsföringen av kommunen ser ut, den ska mer spegla hela kommunen.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

Kristdemokraternas svar: Ja!

Ingemar Lennartsson
Kristdemokraterna Oskarshamn

Tio frågor till Centerpartiet

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Tyvärr så har vi inte fått skriftliga svar från alla partier men vi publicerar de svar vi har fått in. Nedan hittar ni Centerpartiets svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Centerpartiets svar: Orsaken till att det inte byggs på landsbygden är i grunden att folk har förlorat pengar på att bygga nytt på landsbygden eller tro att de ska göra det. Eftersom det inte har satsats på landsbygden i någon större utsträckning under lång tid, och folk uppfattat det som att man helst ska flytta mot olika större centrum eller universitetsstäder så har priserna på fastigheter sjunkit, om det inte varit skogsfastighet eller möjligen gårdar. Den stora trenden har också varit att man gynnat olika rationaliseringar av driften genom sammanslagningar av gårdar och skogar.

För att vända detta och få folk att både bo, kunna arbeta och utveckla sin landsbygd måste kommunen och andra aktörer visa att man tror på möjligheter med landsbygden. Vi har under denna mandatperiod börjat skapa budgetutrymme för utveckling av landsbygden, eftersom vi tror på en stor potential i att utveckla den nedbantade landsbygden. Vi krävde det i förhandlingarna efter förra valet 2014, för att ingå i majoritetsstyre i kommunen. Nu ser vi att priserna börjar stiga på fastigheter och att de kan börja byta ägare, att folk vill utveckla befintliga boenden, samt att om prisbilden kan stärkas ytterligare kommer man att vilja börja bygga igen.

Kommunen ska inte vara den som bygger boenden utan det ska olika aktörer i övrigt göra. För det behövs då planberedskap med attraktiva boendemiljöer. Centerpartiet har insett att det behöver ges utrymme att bygga attraktivt vid vatten eller vattendrag eller annan vackert belägen plats. Idag har det varit förbjudet i stort sett att bygga vid vatten. Vi vill ta bort strandskyddsreglerna i det närmaste helt, och bara vid alldeles speciella miljöer kan det vara aktuellt att hindra mänsklig bebyggelse. Vi har väldigt gott om plats på landsbygden och vi behöver inte vara rädda för att ta bort strandskyddet.

Det är genom många olika naturbruk, människans närvaro och öppna landskap som mycket av biologisk mångfald uppstår, och man ska därför kunna bo arbeta och leva sitt liv också på landsbygden utan en massa onödiga hinder. Om vi kan få igång flyttkedjan blir olika typer av boenden tillgängliga. Vi behöver också se hur äldre kan hitta boenden så att de kan flytta från större till mindre om de vill, alltså mer trygghetsboenden även på landet.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Centerpartiets svar: Självklart ska vägarna ha sådan prioritering att de underhålls och tillåter säker pendling alla årstider. Centerpartiet vill att infrastrukturen ska förbättras även mellan byar och mindre orter, inte bara runt staden. Det är inte acceptabelt tycker vi att man prioriterar ner landsbygdens vägar och infrastruktur och prioriterar upp storstädernas.

Vad gäller vägsamfälligheter har vi redan börjat diskutera att vi borde försöka få upp nivåerna igen på ersättningar, som faktiskt relativt sett har sjunkit under lång tid. Vägsamfälligheterna ska upprätthålla en infrastruktur som annars förfaller. Bland annat måste vi även se alla dessa vägar utöver bilvägar osv, också som cykelleder och därför måste man ha medel och kunskaper för att sköta vägarna så de inte blir maskinvägar enbart med krossgrus av grövre storlek.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Centerpartiets svar: Vi försöker att så fort som möjligt skapa utrymmen i budgetar både på riksnivå och i kommuner att på olika sätt se till att alla får fiber och bredband. I kommunen ska 100% av alla fastigheter ha fått erbjudande om fiber eller annat bredband före nästa mandatperiods slut. Man är idag skyldig att erbjuda alternativ när kopparledningen kopplas ner. Om det är mobilt med förstärkare eller annat så ska det fungera tills fiber kommer. Och i Oskarshamns kommun måste snart fiber vara på plats det är inte omöjligt alls.

Halva kommunen har lovats byggnation och avtal har tecknats, finansiering är på plats så det är inte omöjligt att det är klart med hälften inom ungefär ett år, då borde vi kunna få till den andra halvan också under nästa mandatperiod. Men för det behövs också nya pengar och vi är beredda att förhandla fram det. En del områden kommer i kläm mellan aktörer och dessa måste kommunen klara av, alla ska få erbjudande om snabbt bredband via fiber det är ambitionen.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Centerpartiets svar: Servicepunkter som någon vill driva ligger helt i en sådan riktning som vi kan se, men räcker inte ensamt. Vi behöver mer satsningar än i Västervik. Och vi är inte riktigt bekväma med att utse bara vissa orter till serviceorter. Det kan då komma att tas som intäkt för att inte satsa på andra platser är vi rädda. Istället vill vi se planer för alla nivåer av landsbygd, och då blir det inte stad och serviceorter utan stad tätorter byar och enskilda. Där byar och enskildas boenden alltså också kan utvecklas.

De investeringspåsar och driftsmedel som vi successivt kommer förhandla fram ska räcka till mer än bara serviceorter och servicepunkter och det ska finnas en utvecklingsplan för hela kommunen. Annars tycker vi att dessa traditionella lösningar som exempelvis servicepunkt i affären eller annat är ett bra mellanmål i avvaktan på mer ambitiösa planer för orterna. Men det känns som plåster på såren, stöd istället för satsningar, 100 000 för servicepunkt är inte mycket men något. För nedläggningshotade affärer kan dessa medel hjälpa.

Vi tror man ska ha utvecklingsambitioner för orterna som gör att de börjar växa av egen kraft. Det behövs exempelvis utveckling av filialer för vård med ny teknik, att gärna andra aktörer kommer in och driver äldreomsorg skolor etc. Det gick jättebra att annan aktör kom in istället för Bygge Bo. Och mycket mer. Titta i Bråbygden hur en förskola växer fram när inte kommunen kan driva förskolan eller skola längre där. Ofta hänger det ihop med om man helt enkelt vill eller inte vill beroende på var man bor, och de boende i Bråbygden ville. Vi vill också att kommunen uppmuntrar till nya företagsetableringar i lämpliga branscher på fler orter. Så stöd från kommunen, eller som vi hellre säger, kommunen behöver köpa vissa tjänster av företag och föreningar för att det sköts bättre än av kommunen.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Centerpartiets svar: Föreningarna ska kunna få mer ersättning för arbete de skulle kunna göra. Dessa pengar som kommunen på olika sätt kan skjuta till kan växlas upp genom olika EU stöd och andra medel från samhället, föreningarnas eget arbete eller pengar från företag.

Civilsamhällets har alltså möjlighet att växla upp sina insatser, det bör också utnyttjas, man kan växla upp nedlagt tid mot EU medel exempelvis. Oftast kan det då leda till att tillräckliga medel kan skapas för att precis det man vill göra kan göras, och man kan väldigt systematiskt jobba med detta sätt att utveckla landsbygden ihop med kommunen. Och det är det vi vill.

Näringslivsenhet, landsbygdsutvecklare är sådant som vi velat utveckla både för stadens utveckling, som för omgivningarna, och de ska hjälpa landsbygden med att bli riktigt bra på detta sätt att arbeta med utveckling. Man ska kunna hjälpa till och ordna rådgivning. Oskarshamn klarar inte att nå 30000 invånare år 2030 eller 35000 år 2050 om inte landsbygden runt Oskarshamn utvecklas och drar till sig intresse.

Civilsamhället behöver mycket resurser för att blomma ut när kommunerna i Sverige har dragit sig tillbaka till städerna allt mer. Vi vill bryta denna trend som många fortfarande hävdar finns, vi hävdar att den håller på att brytas på många håll. Och vi får inte glömma alla andra föreningar som är med i arbetet att utveckla bygden och göra den attraktiv, de bör också få olika stöd och hjälp.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Centerpartiets svar: Ja! Vi krävde dessa påsar för att vara med att regera, avgörande för frågan att delta var att vi inte stod ut längre att se avvecklingen av landsbygden i landet. Alltså tveklöst ja på frågan om vi stödjer denna modell och påsarna bör ökas. Men det är viktigt att samhällsföreningarna och Hela Sverige ska Leva utvecklar sin kunskap och förståelse för hur kommunen arbetar i cykliska förlopp med budget och i treårsplaner som revideras årligen. Viktigt alltså att de planer man arbetar fram har prioriteringsordningar som uppdateras efter hand som saker görs eller man vill omprioritera.

Ett väldigt roligt sätt att arbeta tror vi för bygderna eller orterna eftersom man får väldigt stort inflytande över vad kommunen kommer att utveckla. Varför? Jo om hela orter eller byar är överens över partigränser så är det ju redan gjort ett bra förarbetat innan kommunens tjänstemän i nämnderna ska fundera över saken. Då kommer även andra pengar in i bilden än de påsar vi talat om, då kommer även hela kommunens planering för områdena runt Oskarshamns stad att påverkas av ert arbete. Att civilbefolkningen genom sina föreningar lämnar förslag och att det blir ett bra slutresultat med duktiga kommunal tjänstemän och arbetare är bra. Vi tror på landsbygdens kraft här.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Centerpartiets svar: Vi vill se fler bra lösningar på hur varje ort kan utvecklas och man har olika behov och förutsättningar både vad gäller fritidsgårdar eller fritidsaktiviteter och äldres möjligheter till aktivitet och umgänge, och vi ser gärna flera olika lösningar och mer i Kristdala också. Så vi ser alltså en liknande utveckling på större orter och andra lösningar på mindre, om vi kan förhandla fram det som prioriterat, vilket vi vill. Vi vill utveckla landsbygden kort sagt för alla som bor där.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Centerpartiets svar: Vi arbetar för att hitta lösningar som gör att de kostnader som måste tas ut är så låga det går, och om de ändå upplevs höga att man kan få en betalningsplan. Här är viktigt att komma ihåg att när vi å ena sidan vill att landsbygden ska utvecklas och att fastighetspriserna ska möjliggöra byggnation, så kan det vara så att anslutning av fastigheter till moderna anläggningar kanske höjer värdet på fastigheterna eftersom fastigheten och orten ingår i kommunens servicenät för VA.

Vi kommer antagligen att få allt hårdare miljökrav och det kan bli både besvärligt och dyrt när man över tiden jämför både kostnader och värdeförändring på en fastighet som inte är ansluten och en annan som är det. Så frågan är inte helt enkel eftersom vi ju vill ha landsbygden utvecklad. Man måste också veta att kommunen inte råder över frågan vilka som ska anslutas om vi åläggs av Länsstyrelsen att av exempelvis miljösjäl ansluta fastigheter.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Centerpartiets svar: Vi har under flera år försökt att påverka Attraktiva Oskarshamn att förstå eller lära sig mer om landsbygdens förutsättningar. Vi ser också denna skevhet, varför vi bestämde oss för att också arbeta med landsbygden genom Hela Sverige ska Leva.

Ni har ett ekonomiskt stöd som ska möjliggöra samordning av samhällsföreningarna och andra på landsbygden. Vi hoppas att det ska visa sig fortsätta bra och där det uppdraget då kan utvecklas eller att ni hittar samarbetsformer med Attraktiva som gör att ni kan komplettera dem och deras kanske mindre kunskap om landsbygden. Jag tror de behöver er för att lyckas med marknadsföringen av Oskarshamn, hela Oskarshamn. Oskarshamn har mycket att erbjuda turister, inflyttare och nya företag i den omgivande landsbygden.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

Centerpartiets svar: Ja! I själva verket har vi i Centerpartiet arbetat för att kommunen skulle komma i denna position. Hela Sverige ska Leva tillsammans med samhällsföreningarna bör vara det organ som kommunen samordnar gentemot, och vi anser att vi lyckats med det.

Det har efterfrågats ett landsbygdsråd från något parti, där vi menat att det är just det som skapats och att ni har en överlägsen form för detta genom kommunbygderådet i Oskarshamns kommun, det ni kallar HSSL Oskarshamn. Ni har ju dessutom egna mindre lokala råd för ert samordningsjobb på orterna. Det är verkligen bara att gratulera till ett jättebra arbete som ni gör och vi tänker fortsätta stödja er. För oss är diktionen om ett nytt råd avslutat tills detta provats fullt ut.

Kraften i Centerpartiets förmåga att utveckla landsbygden som är ett kärnområde för oss avgörs av hur folk väljer. Vi brukar säga att landsbygden är vår själ. Om vi kan öka vår representation i kommunen blir det mer av vår politik. Rösta på Centerpartiet.

Tommy Skoog
Gruppledare Centerpartiet Oskarshamn

Politikercafé den 30 augusti

Torsdagen den 30 augusti kl. 18:30 blir det politikercafé i stallet på Fredriksbergs herrgård. Invånare, företagare, föreningar och andra intressenter är varmt välkomna att delta!

Vi har bjudit in alla åtta partier till ett politikercafé. Vi inleder med fika och sen får alla partier möjlighet att kort presentera sin politik inför kommunvalet den 9 september.

Efter presentationerna kommer vi att ha en frågestund där vi i Hela Sverige Oskarshamn har förberett ett antal frågor som knyter an till våra fokusfrågor och andra viktiga landsbygdsfrågor.

Du som besökare får också möjlighet att ställa dina frågor. Antingen så skickar du dem i förväg via mejl till info@hssloskarshamn.se eller så lämnar du in dem medan vi fikar. Alla frågor ställs i mån av tid av vår moderator Torsten Carlsson.

Fika till försäljning.

Äppelkaka med vaniljsås och kaffe för 50 kr/person.
Betalas kontant eller via Swish.

Inbjudan.

Ladda ner och skriv ut inbjudan till vårt politikercafé!

Skriv gärna ut och häng upp på anslagstavlan på din ort!

Hela Sverige intervjuar Sven-Erik Bucht

Boka in torsdag 5 juli kl. 10.00-10.20 i era almanackor och se till att bänka er framför Hela Sveriges Facebooksida då. Då ska Åse fika och prata landsbygd med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Och ställa frågor som vi fått in via Facebook.

Hela Sverige Ska Leva på Facebook!

 

« Äldre inlägg