Hela Sverige Oskarshamn arbetar för att få föreningslivet, näringslivet, privatpersoner och övriga intressenter att samarbeta kring lokala utvecklingsfrågor. Hela Sverige Oskarshamn bjuder in till bygderåd där vi tillsammans arbetar för lokal utveckling.

Arbetssättet startade upp i Kristdalabygden 2013 och resultatet är lyckat. Över 11 miljoner har investerats i bygden mellan 2014-2018 och då är fiberprojektet på närmare 40 miljoner inte inräknat. Under 2016 startade vi upp tre nya bygderåd och med enkätunderlag och möten så har även de tagit fram aktiviteter till varsin lokal utvecklingsplan.

Lokala utvecklingsplaner
Syfte med bygderåd
  • att med enkätunderlag och stormöten ta fram aktiviteter till en lokal utvecklingsplan
  • att prioritera de aktiviteter som finns i den lokala utvecklingsplanen
  • att öka samarbetet mellan föreningsliv, företag, privatpersoner och övriga intressenter
  • att arbeta gemensamt med de aktiviteter som tagit fram i den lokala utvecklingsplanen
Mötensfrekvens

Målet är att ha minst två möten per år i respektive område samt ett avstämningsmöte i juni och november där kommunala tjänstemän och politiker bjuds in för att få information om vilka aktiviteter som bygderåden prioriterat i respektive bygd. Vi stöttar deltagarna i bygderåden att arbeta med aktiviteterna, söka stöd för investeringar och följer upp arbetet.