Kategori: Centerpartiet

Möte om fiberutbyggnaden i Kalmar län

Fredagen den 6 mars var ordförande i Hela Sverige Oskarshamn inbjuden till ett möte för att diskutera fiberutbyggnaden i Kalmar län.

För inbjudan stod de kommunala politikerna Magnus Larsson (C) och Charlotte Sternell (C) i samband med att riksdagsledamoten Mikael Larsson (C) var på rundresa i Kalmar län tillsammans med regionrådet Karin Helmersson (C).

Torsten Carlsson, ordförande i Kristdalabygdens fiberförening, deltog också på mötet vars syfte var att diskutera bakgrund, nuläge och framtid avseende fiberutbyggnaden i Kalmar län.

Ett givande möte där vi enades om att det inte bara krävs mer pengar för fiberutbyggnaden utan även samverkan mellan olika myndigheter för att hitta smidiga lösningar, att fritidshus tas med i beräkningen och att Kalmar län behöver ta till vara på goda exempel från hur andra län arbetat med fiberfrågan tillsammans med exempelvis Trafikverket.

Fiberutbyggnaden är en ytterst betydelsefull del i bygdens utvecklingsarbete. Det är en förutsättning för att man ska kunna bo, leva och arbeta på landsbygden.

Karin Helmersson sammanfattade det hela med:
”Utan bredband, ingen digitalisering.”

Läs mer!

Tio frågor till Centerpartiet

I samband med politikercaféet i stallet på Fredriksbergs herrgård tio dagar före valet hade styrelsen sammanställt tio frågor som alla partier fick svara på. Alla åtta partier deltog vid utfrågningen och svarade på våra frågor. Tyvärr så har vi inte fått skriftliga svar från alla partier men vi publicerar de svar vi har fått in. Nedan hittar ni Centerpartiets svar på våra frågor.

1. Ökat bostadsbyggande

Det råder bostadsbrist på landsbygden. Kommunen har ett mål att nå 30,000 invånare 2030. Många äldre vill lämna sitt hus för en lägenhet och bo kvar på orten. Barnfamiljer vill köpa hus och flytta in. Hur vill ditt parti verka för att öka bostadsbyggandet på landsbygden?

Centerpartiets svar: Orsaken till att det inte byggs på landsbygden är i grunden att folk har förlorat pengar på att bygga nytt på landsbygden eller tro att de ska göra det. Eftersom det inte har satsats på landsbygden i någon större utsträckning under lång tid, och folk uppfattat det som att man helst ska flytta mot olika större centrum eller universitetsstäder så har priserna på fastigheter sjunkit, om det inte varit skogsfastighet eller möjligen gårdar. Den stora trenden har också varit att man gynnat olika rationaliseringar av driften genom sammanslagningar av gårdar och skogar.

För att vända detta och få folk att både bo, kunna arbeta och utveckla sin landsbygd måste kommunen och andra aktörer visa att man tror på möjligheter med landsbygden. Vi har under denna mandatperiod börjat skapa budgetutrymme för utveckling av landsbygden, eftersom vi tror på en stor potential i att utveckla den nedbantade landsbygden. Vi krävde det i förhandlingarna efter förra valet 2014, för att ingå i majoritetsstyre i kommunen. Nu ser vi att priserna börjar stiga på fastigheter och att de kan börja byta ägare, att folk vill utveckla befintliga boenden, samt att om prisbilden kan stärkas ytterligare kommer man att vilja börja bygga igen.

Kommunen ska inte vara den som bygger boenden utan det ska olika aktörer i övrigt göra. För det behövs då planberedskap med attraktiva boendemiljöer. Centerpartiet har insett att det behöver ges utrymme att bygga attraktivt vid vatten eller vattendrag eller annan vackert belägen plats. Idag har det varit förbjudet i stort sett att bygga vid vatten. Vi vill ta bort strandskyddsreglerna i det närmaste helt, och bara vid alldeles speciella miljöer kan det vara aktuellt att hindra mänsklig bebyggelse. Vi har väldigt gott om plats på landsbygden och vi behöver inte vara rädda för att ta bort strandskyddet.

Det är genom många olika naturbruk, människans närvaro och öppna landskap som mycket av biologisk mångfald uppstår, och man ska därför kunna bo arbeta och leva sitt liv också på landsbygden utan en massa onödiga hinder. Om vi kan få igång flyttkedjan blir olika typer av boenden tillgängliga. Vi behöver också se hur äldre kan hitta boenden så att de kan flytta från större till mindre om de vill, alltså mer trygghetsboenden även på landet.

2. Bättre möjligheter för resor & transporter

Bra vägar är en förutsättning för en levande landsbygd. Hur ser ert parti på stöd för att upprätthålla och förbättra landsbygdens vägar och även uppföljning av åtgärdsstödet till vägsamfälligheter?

Centerpartiets svar: Självklart ska vägarna ha sådan prioritering att de underhålls och tillåter säker pendling alla årstider. Centerpartiet vill att infrastrukturen ska förbättras även mellan byar och mindre orter, inte bara runt staden. Det är inte acceptabelt tycker vi att man prioriterar ner landsbygdens vägar och infrastruktur och prioriterar upp storstädernas.

Vad gäller vägsamfälligheter har vi redan börjat diskutera att vi borde försöka få upp nivåerna igen på ersättningar, som faktiskt relativt sett har sjunkit under lång tid. Vägsamfälligheterna ska upprätthålla en infrastruktur som annars förfaller. Bland annat måste vi även se alla dessa vägar utöver bilvägar osv, också som cykelleder och därför måste man ha medel och kunskaper för att sköta vägarna så de inte blir maskinvägar enbart med krossgrus av grövre storlek.

3. Digitalisera hela kommunen

Teleoperatörerna har redan börjat demontera kopparnätet och inom kort kommer många på landsbygden att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling. På vilket sätt vill ert parti hjälpa till att lösa frågan så att företagare och privatpersoner fortsättningsvis kan arbeta och leva på landsbygden?

Centerpartiets svar: Vi försöker att så fort som möjligt skapa utrymmen i budgetar både på riksnivå och i kommuner att på olika sätt se till att alla får fiber och bredband. I kommunen ska 100% av alla fastigheter ha fått erbjudande om fiber eller annat bredband före nästa mandatperiods slut. Man är idag skyldig att erbjuda alternativ när kopparledningen kopplas ner. Om det är mobilt med förstärkare eller annat så ska det fungera tills fiber kommer. Och i Oskarshamns kommun måste snart fiber vara på plats det är inte omöjligt alls.

Halva kommunen har lovats byggnation och avtal har tecknats, finansiering är på plats så det är inte omöjligt att det är klart med hälften inom ungefär ett år, då borde vi kunna få till den andra halvan också under nästa mandatperiod. Men för det behövs också nya pengar och vi är beredda att förhandla fram det. En del områden kommer i kläm mellan aktörer och dessa måste kommunen klara av, alla ska få erbjudande om snabbt bredband via fiber det är ambitionen.

4. Bättre service & trygghet

Service är viktigt för en levande landsbygd. I Västerviks kommun får varje servicepunkt kommunalt stöd med upp till 100 tkr/år beroende på utbud. Utbudet kan exempelvis vara dator med internet & skrivare, broschyrer och turistinformation, café, försäljning av exempelvis fiskekort, få hjälp med att hitta information på kommunens hemsida och tipsa om besöksmål. Vad anser ditt parti om en etablering av servicepunkter på de fyra serviceorterna Påskallavik, Kristdala, Fårbo/Figeholm och Bockara/Berga likt Västerviksmodellen?

Centerpartiets svar: Servicepunkter som någon vill driva ligger helt i en sådan riktning som vi kan se, men räcker inte ensamt. Vi behöver mer satsningar än i Västervik. Och vi är inte riktigt bekväma med att utse bara vissa orter till serviceorter. Det kan då komma att tas som intäkt för att inte satsa på andra platser är vi rädda. Istället vill vi se planer för alla nivåer av landsbygd, och då blir det inte stad och serviceorter utan stad tätorter byar och enskilda. Där byar och enskildas boenden alltså också kan utvecklas.

De investeringspåsar och driftsmedel som vi successivt kommer förhandla fram ska räcka till mer än bara serviceorter och servicepunkter och det ska finnas en utvecklingsplan för hela kommunen. Annars tycker vi att dessa traditionella lösningar som exempelvis servicepunkt i affären eller annat är ett bra mellanmål i avvaktan på mer ambitiösa planer för orterna. Men det känns som plåster på såren, stöd istället för satsningar, 100 000 för servicepunkt är inte mycket men något. För nedläggningshotade affärer kan dessa medel hjälpa.

Vi tror man ska ha utvecklingsambitioner för orterna som gör att de börjar växa av egen kraft. Det behövs exempelvis utveckling av filialer för vård med ny teknik, att gärna andra aktörer kommer in och driver äldreomsorg skolor etc. Det gick jättebra att annan aktör kom in istället för Bygge Bo. Och mycket mer. Titta i Bråbygden hur en förskola växer fram när inte kommunen kan driva förskolan eller skola längre där. Ofta hänger det ihop med om man helt enkelt vill eller inte vill beroende på var man bor, och de boende i Bråbygden ville. Vi vill också att kommunen uppmuntrar till nya företagsetableringar i lämpliga branscher på fler orter. Så stöd från kommunen, eller som vi hellre säger, kommunen behöver köpa vissa tjänster av företag och föreningar för att det sköts bättre än av kommunen.

5. Ge mer lokalt inflytande

Föreningslivet i kommunen är en stor styrka i Oskarshamns kommun, inte minst på landsbygden. Hur vill ditt parti uppmärksamma civilsamhället?

Centerpartiets svar: Föreningarna ska kunna få mer ersättning för arbete de skulle kunna göra. Dessa pengar som kommunen på olika sätt kan skjuta till kan växlas upp genom olika EU stöd och andra medel från samhället, föreningarnas eget arbete eller pengar från företag.

Civilsamhällets har alltså möjlighet att växla upp sina insatser, det bör också utnyttjas, man kan växla upp nedlagt tid mot EU medel exempelvis. Oftast kan det då leda till att tillräckliga medel kan skapas för att precis det man vill göra kan göras, och man kan väldigt systematiskt jobba med detta sätt att utveckla landsbygden ihop med kommunen. Och det är det vi vill.

Näringslivsenhet, landsbygdsutvecklare är sådant som vi velat utveckla både för stadens utveckling, som för omgivningarna, och de ska hjälpa landsbygden med att bli riktigt bra på detta sätt att arbeta med utveckling. Man ska kunna hjälpa till och ordna rådgivning. Oskarshamn klarar inte att nå 30000 invånare år 2030 eller 35000 år 2050 om inte landsbygden runt Oskarshamn utvecklas och drar till sig intresse.

Civilsamhället behöver mycket resurser för att blomma ut när kommunerna i Sverige har dragit sig tillbaka till städerna allt mer. Vi vill bryta denna trend som många fortfarande hävdar finns, vi hävdar att den håller på att brytas på många håll. Och vi får inte glömma alla andra föreningar som är med i arbetet att utveckla bygden och göra den attraktiv, de bör också få olika stöd och hjälp.

6. Investeringar & driftstöd

Under den pågående mandatperioden har det funnits pengapåsar för investeringar och driftstöd till lokal utveckling på landsbygden. Kommer ditt parti att fortsätta stötta denna modell i kommande mandatperiod? Ja eller Nej. Utveckla gärna ditt svar…

Centerpartiets svar: Ja! Vi krävde dessa påsar för att vara med att regera, avgörande för frågan att delta var att vi inte stod ut längre att se avvecklingen av landsbygden i landet. Alltså tveklöst ja på frågan om vi stödjer denna modell och påsarna bör ökas. Men det är viktigt att samhällsföreningarna och Hela Sverige ska Leva utvecklar sin kunskap och förståelse för hur kommunen arbetar i cykliska förlopp med budget och i treårsplaner som revideras årligen. Viktigt alltså att de planer man arbetar fram har prioriteringsordningar som uppdateras efter hand som saker görs eller man vill omprioritera.

Ett väldigt roligt sätt att arbeta tror vi för bygderna eller orterna eftersom man får väldigt stort inflytande över vad kommunen kommer att utveckla. Varför? Jo om hela orter eller byar är överens över partigränser så är det ju redan gjort ett bra förarbetat innan kommunens tjänstemän i nämnderna ska fundera över saken. Då kommer även andra pengar in i bilden än de påsar vi talat om, då kommer även hela kommunens planering för områdena runt Oskarshamns stad att påverkas av ert arbete. Att civilbefolkningen genom sina föreningar lämnar förslag och att det blir ett bra slutresultat med duktiga kommunal tjänstemän och arbetare är bra. Vi tror på landsbygdens kraft här.

7. Mötesplatser & kultur

Mötesplatser är viktigt. I Kristdala har kommunen etablerat den första fritidsgården på landsbygden och den är mycket populär bland barn och ungdomar. Äldre personer besöker ofta träffpunkten på de olika orterna. Hur vill ditt parti tillgodose långsiktiga lösningar för mötesplatser såsom fritidsgårdar och träffpunkter på alla orter?

Centerpartiets svar: Vi vill se fler bra lösningar på hur varje ort kan utvecklas och man har olika behov och förutsättningar både vad gäller fritidsgårdar eller fritidsaktiviteter och äldres möjligheter till aktivitet och umgänge, och vi ser gärna flera olika lösningar och mer i Kristdala också. Så vi ser alltså en liknande utveckling på större orter och andra lösningar på mindre, om vi kan förhandla fram det som prioriterat, vilket vi vill. Vi vill utveckla landsbygden kort sagt för alla som bor där.

8. Kommunalt VA

Då det är många som inte är anslutna till kommunalt VA, hur ser ditt parti på frågan och hur skall det lösas så att alla har råd att ansluta sig där kommunalt vatten och avlopp dras fram? I exempelvis Bockara så har fastighetsägare nyligen fått betala 260 tkr för att ansluta sig.

Centerpartiets svar: Vi arbetar för att hitta lösningar som gör att de kostnader som måste tas ut är så låga det går, och om de ändå upplevs höga att man kan få en betalningsplan. Här är viktigt att komma ihåg att när vi å ena sidan vill att landsbygden ska utvecklas och att fastighetspriserna ska möjliggöra byggnation, så kan det vara så att anslutning av fastigheter till moderna anläggningar kanske höjer värdet på fastigheterna eftersom fastigheten och orten ingår i kommunens servicenät för VA.

Vi kommer antagligen att få allt hårdare miljökrav och det kan bli både besvärligt och dyrt när man över tiden jämför både kostnader och värdeförändring på en fastighet som inte är ansluten och en annan som är det. Så frågan är inte helt enkel eftersom vi ju vill ha landsbygden utvecklad. Man måste också veta att kommunen inte råder över frågan vilka som ska anslutas om vi åläggs av Länsstyrelsen att av exempelvis miljösjäl ansluta fastigheter.

9. Balans mellan stad och land

För att hela kommunen ska vara attraktiv att bosätta sig i så är det inte bara viktigt att visa en attraktiv stad utan även visa upp en levande landsbygd. Attraktiva Oskarshamn arbetar bland annat med att marknadsföra varumärket Oskarshamn. Efter att ha undersökt Attraktiva Oskarshamns Instagram-konto från maj till augusti visar över 90% av fotona visade upp vad Oskarshamns stad har att erbjuda. Hur kommer ditt parti att bidra i kommande mandatperiod för att det ska bli balans mellan stad och landsbygd när det gäller varumärket Oskarshamn?

Centerpartiets svar: Vi har under flera år försökt att påverka Attraktiva Oskarshamn att förstå eller lära sig mer om landsbygdens förutsättningar. Vi ser också denna skevhet, varför vi bestämde oss för att också arbeta med landsbygden genom Hela Sverige ska Leva.

Ni har ett ekonomiskt stöd som ska möjliggöra samordning av samhällsföreningarna och andra på landsbygden. Vi hoppas att det ska visa sig fortsätta bra och där det uppdraget då kan utvecklas eller att ni hittar samarbetsformer med Attraktiva som gör att ni kan komplettera dem och deras kanske mindre kunskap om landsbygden. Jag tror de behöver er för att lyckas med marknadsföringen av Oskarshamn, hela Oskarshamn. Oskarshamn har mycket att erbjuda turister, inflyttare och nya företag i den omgivande landsbygden.

10. Samverkan

Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn bjöd in samtliga partier till ett möte i mitten av juni för att presentera de lokala utvecklingsplanerna. Ett uppföljningsmöte är bokat i slutet av 2018. Anser ditt parti att detta är ett bra sätt att samverka med Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn för att lyfta prioriterade frågor från de lokala utvecklingsplanerna?

Centerpartiets svar: Ja! I själva verket har vi i Centerpartiet arbetat för att kommunen skulle komma i denna position. Hela Sverige ska Leva tillsammans med samhällsföreningarna bör vara det organ som kommunen samordnar gentemot, och vi anser att vi lyckats med det.

Det har efterfrågats ett landsbygdsråd från något parti, där vi menat att det är just det som skapats och att ni har en överlägsen form för detta genom kommunbygderådet i Oskarshamns kommun, det ni kallar HSSL Oskarshamn. Ni har ju dessutom egna mindre lokala råd för ert samordningsjobb på orterna. Det är verkligen bara att gratulera till ett jättebra arbete som ni gör och vi tänker fortsätta stödja er. För oss är diktionen om ett nytt råd avslutat tills detta provats fullt ut.

Kraften i Centerpartiets förmåga att utveckla landsbygden som är ett kärnområde för oss avgörs av hur folk väljer. Vi brukar säga att landsbygden är vår själ. Om vi kan öka vår representation i kommunen blir det mer av vår politik. Rösta på Centerpartiet.

Tommy Skoog
Gruppledare Centerpartiet Oskarshamn