OSKARSHAMNSMODELLEN FÖR LOKAL UTVECKLING.

Lokala utvecklingsplaner stärker landsbygdernas självkänsla. Det ger invånarna i en bygd makt att påverka, skapar lokalt inflytande och uppskattning samt balans mellan stad och land. Det leder även till självförverkligande i form av innovation, tillväxt, kreativitet och entreprenörskap.

Hela Sverige Oskarshamn arbetar för att få föreningslivet, näringslivet, privatpersoner och övriga intressenter att samarbeta kring lokala utvecklingsfrågor. Hela Sverige Oskarshamn bjuder in till bygderåd där vi tillsammans arbetar för lokal utveckling enligt Oskarshamnsmodellen för lokal utveckling.

BAKGRUND.

Arbetet med att skapa en lokal utvecklingsplan startade i Kristdalabygden 2013 i samverkan mellan Oskarshamns kommun och föreningslivet som sökte Leader-stöd för att anställa en projektledare som drev arbetet framåt under drygt två år. Resultatet efter att projektet avslutades 2014 blev mycket lyckat. Mellan åren 2014-2018 investerades över 11 miljoner i lokala utvecklingsprojekt. Utöver det så investerades närmare 40 miljoner kronor i ett lokalt fiberprojektet.

FRAMGÅNGSFAKTORER.

Oskarshamnsmodellen för lokal utveckling har fem framgångsfaktorer som är det viktigaste att tänka på när man arbetar med lokala utvecklingsplaner:

 1. Identifiera problemområden och aktiviteter att utveckla.
 2. Skapa arbetsgrupper utifrån intresse.
 3. Samarbete mellan olika aktörer.
 4. Identifiera och stötta eldsjälar och lokala ledare.
 5. Var proaktiva och ha rätt inställning till kommunen.

BESKRIVNING AV OSKARSHAMNSMODELLEN.

Nedan beskriver vi Oskarshamnsmodellens framgångsfaktorer lite mer ingående:

 1. Identifiera problemområden och aktiviteter att utveckla.
  Arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsplan är att med enkätunderlag och stormöten där föreningsliv, företag, privatpersoner och övriga intressenter tillsammans tar fram aktiviteter som ska utgöra den lokala utvecklingsplanen. Ingen aktivitet är för liten eller för stor att ta med. Nästa steg är att prioritera vilka av aktiviteterna i den lokala utvecklingsplanen som det finns störst behov av att genomföra snarast. Vi har arbetat med en enkel enkät där alla får rösta på sina viktigaste aktiviteter och därmed fått fram en prioriterad önskelista.
 2. Skapa arbetsgrupper utifrån intresse.
  När önskelistan med aktiviteter är fastställd så är det dags att gemensamt arbeta med de aktiviteter som tagits fram i den lokala utvecklingsplanen. Skapa arbetsgrupper med personer som är intresserade av samma aktivitet, planera, förankra, sök stöd och genomför. Alla vill ju genomföra de aktiviteterna som finns med i den lokala utvecklingsplanen så vilken ordning man arbetar med dem spelar inte så stor roll så länge aktiviteten är förankrad i bygden. Då är det lättare att få med kommunen på banan.
 3. Samarbete mellan olika aktörer.
  Arbetet med lokal utveckling rör alla aktörer i en bygd såsom invånarna, föreningslivet, näringslivet, kommunen och regionen. Att arbeta med projekt och aktiviteter där flera aktörer medverkar är en framgångsfaktor. Invånarna och föreningarna har ofta idéerna men finansiering och möjlighet till genomförande ligger ofta på näringslivet, kommunen och/eller regionen. Samarbete mellan olika aktörer är således viktigt för att nå framgång.
 4. Identifiera och stötta eldsjälar och lokala ledare.
  Vår erfarenhet är att det oftast finns ett fåtal eldsjälar och lokala ledare som tar rollen som projektledare och driver på projekt och aktiviteter. Att stötta dessa är därför otroligt viktigt. En eldsjäls engagemang kan släckas lika fort som det börjar brinna så stötta, ge uppskattning och erbjud dig att hjälpa till med det du kan och framförallt vill hjälpa till med. Det är lika viktigt att det finns personer som hjälper till för ingenting händer ju av sig självt. Ofta krävs det många ideella timmar för att genomföra aktiviteter i en lokal utvecklingsplan.
 5. Var proaktiva och ha rätt inställning till kommunen.
  Den femte framgångsfaktorn är att vara proaktiva och ha rätt inställning till kommunen. Vad menar vi med det? Att vara proaktiv handlar om att komma med förslag på aktiviteter som utvecklar ens bygd istället för att en tjänsteperson på kommunen hittar på något som invånarna inte vill ha. Det handlar även om att skattemedel ska användas rätt. Att ha rätt inställning till kommunen handlar om att det är inte meningen att man ska ta fram en lokal utvecklingsplan där det krävs att kommunen som ska genomföra allt. Då är risken stor att planen blir ett dammigt dokument som ingen bryr sig om. Om alla hjälps åt att genomföra aktiviteter i utvecklingsplanen tillsammans så blir det lättare för kommunen att bidra med såväl kunskap som finansiering.

RÅDET: BÖRJA MED NÅGOT ENKELT.

Tänk på att aktiviteter som rör kommun och region är ofta svårare att arbeta med och tar längre tid. Vår rekommendation är att man börjar med något enkelt, som syns i bygden. Fler ska få upp ögonen för att nu händer något och kanske vill även de engagera sig.

I Kristdala började föreningarna med gemensamma tipsrundor där olika föreningar stod för en runda med frågor för barn och vuxna varje vecka. Sen byggdes även en gazebo, en anslagstavla och fikabord köptes in till torget tidigt processen vilket gjorde att man utvecklade en befintlig mötesplats som idag är en plats där samhällsföreningen bland annat anordnar populära musik- & fordonskvällar som näringslivet är med och sponsrar.

Att det finns evenemang som lockar såväl ung som gammal gör att man trivs och det skapar gemenskap vilket leder till inflyttning vilket i sin tur leder till mer arbetskraft och utvecklat näringsliv vilket i sin tur skapar underlag för kommersiell och offentlig service. Allt hänger ihop!

BYGDERÅD.

Målet är att ha minst två möten per år i respektive bygd samt regelbundna avstämningsmöten där kommunala tjänstemän och politiker bjuds in för att få information om vilka aktiviteter som bygderåden prioriterat i respektive bygd.

Vi stöttar deltagarna i bygderåden att arbeta med aktiviteterna, söka stöd för investeringar samt följer upp arbetet och checkar av den lokala utvecklingsplanen.