Här har vi gjort en liten sammanställning för de föreningar som ska söka stöd till projekt som rör landsbygdsutveckling, föreningsbidrag etc. Vi har sökt flera projektstöd och kan vara behjälpliga när det gäller att bolla idéer och texter för ansökningar.

Kommunens landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher kan också vara behjälplig när det gäller att söka stöd till lokal utveckling. Kristina sitter med i LAG-grupperna för både Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet.

Allmänna Arvsfonden

Arvsfonden finansierar olika projekt i hela landet. Finansieringen i fonden, som startade 1928, kommer från arv från den utan släktarvingar och utan testamente. Pengarna i fonden ska gå till allmännyttiga ändamål. Arvsfonden har fyra målgrupper. För att få pengar ur Arvsfonden måste projektet inkludera minst en av de fyra målgrupperna. Arvsfondens målgrupper är:

  • Barn till och med 11 år, med eller utan funktionsnedsättning
  • Ungdomar från 12 år till och med 25 år, med eller utan funktionsnedsättning
  • Personer från 26 år med funktionsnedsättning
  • Äldre från 65 år

Allmänna Arvsfonden

Astrid Lindgrens Hembygd

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd arbetar med lokalt ledd utveckling i flera kommuner inklusive del Kristdalabygden och Bockarabygden i Oskarshamns kommun. Ansökningar kan skickas in när som under året och det finns ibland specifika Leadercheckar inom olika områden såsom evenemang, natur & miljö, entreprenörskap, attraktiv landsbygd mm.

Astrid Lindgrens Hembygd

Föreningsbidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Oskarshamns kommun kan ansöka om bidrag. Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret bifogas. Bidrag utbetalas inte om handlingarna saknas. Bidragsansökningar från kulturföreningar hanteras av Kulturkontoret och fritidsföreningar hanteras av Fritidskontoret.

Föreningsbidrag kulturföreningar

Föreningsbidrag för fritidsföreningar

Fritidsföreningar i Oskarshamns kommun kan ansöka om bidrag. Till ansökan ska verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret bifogas. Bidrag utbetalas inte om handlingarna saknas. Bidragsansökningar från fritidsföreningar hanteras av Fritidskontoret.

Föreningsbidrag fritidsföreningar

Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun, SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamn, för både boende och besökare. Ansökningar tas emot vår och höst.

Föreningslyftet

Grannskapsinitiativet

Svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

Som ideell förening eller allmännyttig stiftelse finns möjlighet att söka mellan 20 000–50 000 kronor för att genomföra projekt i närområdet. 

Grannskapsinitiativet

Gräsrotsfinansiering

Ett sätt att hitta finansiering till sitt projekt är gräsrotsfinansiering, crowdfunding på engelska. Gräsrotsfinansiering, folkfinansiering eller massfinansiering är en modern metod för att finansiera projekt eller idéer. Det sker genom att söka förskottsbetalning från intressenter, ofta via internetbaserade system, och är en sorts insamling av pengar.

Funded by me är ett exempel på sajt för att söka finansiering

Kustlandet

Föreningen Kustlandet arbetar med lokalt ledd utveckling i kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn (Misterhultsbygden och Påskallaviksbygden) och Mönsterås. Ansökan kan skickas in när som under året.

Kustlandet

Oskarshamns kommun satsar på landsbygden

Kommunen har tagit fram en pott för investeringar på kommunal mark på landsbygden samt en pott för driftstöd. Ansökan skickas till kommunsekreteraren och beslut om ansökan görs av Kommunstyrelsens månadsmöten. Tänk på att ha ett färdigt förslag i er ansökan så är går det snabbare för Kommunstyrelsen att ta beslut.  Ansökan skickas till kommunsekreteraren.

Kommunstyrelsen

Postkodstiftelsen

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. 

Projektstöden ligger i snitt på 2 miljoner kronor och ska vara rimligt i förhållande till organisationens omsättning. Projekten löper vanligtvis mellan 12-24 månader. Projektet bör inte vara knutet till endast en ort, utan ha en större geografisk spridning.

Postkodstiftelsen

Regional bygdepeng

Den regionala bygdepengen är inrättad för att främja lokal utveckling på landsbygderna i Kalmar län. Målgruppen är föreningar och grupper som kan söka bidrag för mindre utvecklingsinsatser som främjar bygden. Den regionala bygdepengen finansieras av Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län. Maxbeloppet är 15 000 kr per år och ort.

Region Kalmar län landsbygdsutveckling

Smålandsidrotten

Smålandsidrotten är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Småland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. Smålandsidrotten kan förmedla medel för idrottsövergripande insatser.

Smålandsidrotten

Sparbanksstiftelsen Kronan

Sparbanksstiftelsen Kronan är en ägarstiftelse, vars främsta uppgift är att vara en aktiv ägare i Swedbank. Det nära samarbetet mellan Sparbanksstiftelsen Kronan och Swedbank visar på ett gemensamt samhällsengagemang och en vilja att göra skillnad. Vi är engagerade i frågor som rör ungdomar, utbildning och näringsliv.

Sparbanksstiftelsen Kronans bidrag Lokal Pott är huvudsakligen av engångskaraktär och kan uppgå till högst ett prisbasbelopp, 48.300 kr för 2022.

Sparbanksstiftelsen Kronan