Vi synliggör och tillvaratar landsbygdens värden. Vi samlar lokala utvecklingsgrupper, kommun- och länsbygderåd samt medlemsorganisationer i en växande byarörelse som skapar företagsamma och hållbara bygder så att hela Sverige ska leva. 100 000 personer är verksamma i byarörelsen som årligen satsar en miljard kronor i ideellt arbete och kapital. Aktiviteterna berör 1/3 av Sveriges befolkning.

Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva, www.helasverige.se

HELA SVERIGE OSKARSHAMN.

Hela Sverige Oskarshamn är en ideell förening som etablerades vid ett uppstartsmöte i Bråbygden den 11 oktober 2012. Vår förening är knuten till riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva och verkar på kommunal nivå.

Vi arbetar med att inspirera till lokal utveckling på landsbygden i Oskarshamns kommun. Vi stöttar föreningsliv, näringsliv och invånare i det lokala utvecklingsarbetet, sprider erfarenheter, stimulerar samverkan och synliggör den lokala nivån i kommunen.

Vårt arbete med lokal utveckling sker utifrån ett underifrånperspektiv. Genom invånarenkäter, stormöten och samtal har vi i samverkan mellan olika aktörer skapat lokala utvecklingsplaner för Oskarshamns landsbygder. En attraktiv landsbygd är ett sätt att nå kommunens vision om 30 000 invånare år 2030.

Hela Sverige Oskarshamn får ett årligt stöd av Oskarshamns kommun för verksamheten. Utöver det så söker vi bidrag till olika utvecklingsprojekt och aktiviteter.

Vi deltar också med en ledamot och en ersättare Hela Sverige Kalmar län som är den regionala delen av riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. I Kalmar län ingår tolv kommuner, fem Leaderområden och närmare 200 lokala utvecklingsgrupper.

Bli gärna medlem i föreningen för endast 100 kr!

Företag, föreningar, privatpersoner och organisationer, alla som vill ha en levande landsbygd i Oskarshamns kommun, är varmt välkomna att bli medlemmar!