Kategori: Fiber

Bredbandsstrategi 2021-2025

Under torsdagen den 4 februari fick delar av styrelsen en presentation av Bredbandsstrategi för Oskarshamns kommun 2021-2025 av Kristina Hägg-Blecher, skärgårds- och landsbygdsutvecklare på Oskarshamns kommun.

Oskarshamns kommun har tecknat ett samarbetsavtal med IP-Only. Bredbandsleverantören arbetar redan idag med utbyggnaden av fiber i flera områden. Med avtalet stärks samarbetet.

Kommunen har under flera år arbetat med samförläggning av fiberrör med E.ON. Med den nya strategin och avtalet med IP-Only innebär det kommunen kommer att gräva och lägga ner tomrör i områden där IP-Only behöver hjälp. Kalmar kommun arbetar på samma sätt.

Målet är att 100% av fastigheterna och företagen i kommunen ska ha fått erbjudande om att ansluta sig till fiber senast 2023.

Det brinner i knutarna. Planering, projektering och utbyggnad av fiber tar tid och klockan tickar. År 2026 släcker Telia ner kopparnätet.

Utan kopparnätet blir många fastigheter utan en fast och stabil uppkoppling till internet. Därför är det otroligt viktigt att ALLA anmäler sitt intresse för fiber – helst redan idag!

Fiber är en investering för framtiden och då infrastruktur är en av våra fokusfrågor så gör vi självklart vad vi kan för att bidra med information kring fiberutbyggnaden. Vi har uppdaterat hemsidan med mer information om varför man ska ha fiber och hur man beställer samt information om pågående fiberprojekt.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer!

Läs mer

Ny bredbandsstrategi för beslut av kommunstyrelsen den 19 januari

Den 19 januari ska kommunstyrelsen ta beslut om en ny bredbandsstrategi som ska gälla åren 2021-2025. Målet enligt den nya bredbandsstrategin är att senast 2023 bör samtliga hushåll och företag i Oskarshamns kommun ha tillgång till kraftfullt bredband.

Kallelse till kommunstyrelse 19 januari
Bredbandsstrategin finns från sida 9

Bredband är otroligt viktigt.

Oskarshamns kommun är ute i senaste laget när det gäller digital infrastruktur. Enligt den befintliga strategin från 2015 är ”målsättningen att 100 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek senast 2020”.

Två veckor in i år 2021 kan vi konstatera att kommunen inte uppnått målet. Enligt PTS-tjänsten Bredbandskartan (2019-10-01) så har 81% fiber inom tätort och småort medan endast 23% av hushållen och företagen har fiber utanför tätorterna.
Det duger tyvärr inte.

Ett exempel: Det finns invånare i kommunen som mitt under den brinnande coronapandemin uppmanas att arbeta hemifrån men där det inte är möjligt då det varken finns bredband eller tillfredsställande mobiltäckning. Invånare som således går miste om alla fördelar med digital infrastruktur.

Digital infrastruktur är nämligen en förutsättning för att hela kommunen ska leva. Det är lika viktigt som vägar, el, vatten och avlopp. När det gamla kopparnätet rivs i snabb takt så är det otroligt viktigt att ersätta det med fiber.

Fiber medför många fördelar som är viktiga för att kunna bo och leva i Sverige idag:

 • Möjlighet att driva eget företag
 • Distansarbete
 • Studier & vidareutbildning
 • Välfärdstjänster inom äldreomsorgen
 • Nyheter, media, spel & kultur
 • E-handel
 • E-tjänster & service
 • Sociala kontakter
 • Videomöten
 • Digitala tjänster för besöksnäring
 • Och mycket mer!

När den nya bredbandsstrategin är antagen av kommunstyrelsen så vill vi se en detaljerad handlingsplan innehållande en tidsplan, en redogörelse för hur resterande utbyggnad ska finansieras och vem/vilka som ska utföra arbetet.

Nu är det otroligt viktigt att Oskarshamns kommun uppnår det nya bredbandsmålet!

Annicka Gunnarsson, ordförande

#fibertillalla2023

Fiber är viktigt för en attraktiv kommun

Regeringens kortsiktiga mål är att år 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Kalmar län är ett av de tre län som har sämst utbyggnad av fiber i hela landet, det visar den balansrapport som riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva har sammanställt.

Att förse hela Kalmar län med fiber skulle kosta 2 miljarder kronor.

Hur mycket kostar det för att förse hela Oskarshamns kommun med fiber?

Enligt Bredbandskartan så har 94% tillgång till fiber inom tätort eller småort i Oskarshamns kommun och målet har chans att nås innan årsskiftet. Utanför tätort eller småort är det endast 31% som har fiber. Detta kan jämföras med Gotland som är ett av de län som har bäst utbyggnad med 98% inom tätort eller småort respektive 90% utanför tätort eller småort.

Nödvändig infrastruktur.

Bredband är en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, järnvägar och elnät. Fiberutbyggnaden i Oskarshamns kommun är ytterst betydelsefull för landsbygdernas utveckling och tillväxten i kommunen.

Bredband är en förutsättning för att invånare ska kunna bo, arbeta och leva i hela kommunen. Medborgare måste ha tillgång till digitala tjänster för att kunna sköta allt från bankärenden, inköp och sina sociala kontakter till studier och arbete på distans. Fiberfrågan är också viktig för näringslivet på landsbygden – men även för kommunen och regionen, som aktivt jobbar med att utveckla digitala välfärdstjänster.

Jämlikt samhälle.

Fiberutbyggnaden bidrar till ett jämlikt samhälle oavsett var i kommunen man valt att leva. De medborgare som inte har tillgång till fiber blir utsatta för en social orättvisa. Medborgare och näringsidkare som verkar i staden och tätorterna har inte samma förutsättningar som de som bor och verkar på landsbygderna i Oskarshamns kommun.

Samverkan.

Det är viktigt att lyfta fram att det är nödvändigt att olika myndigheter samverkar för att utbyggnaden av fiber ska bli enkel, smidig och kostnadseffektiv. Här behöver främst kommun och region samverka med myndigheter som exempelvis Trafikverket.

Viktig del i omställningsarbetet.

Den digitala kommunikationen är också en viktig del i omställningsarbetet. Att fler får möjlighet att arbeta hemifrån bidrar till miljövinster, minskad belastning på samhället, mindre trafik och belastning på vägnätet, minskade risker för olyckor, mer effektivt arbete och det sparar tid för den anställde.

Arbete hemifrån kan minska stressrelaterade sjukdomar, kortare dagar för barn på förskola och kvalitetstid för familj, fritidsintressen och rekreation. Man kan sammanfatta det med att det skulle öka möjligheterna för så kallad ”work-life-balance”.

Kopparnätet släcks ner.

En viktig infrastruktur som inte tas upp alls i kommunens översiktsplan för 2030 är mobiltäckning. Telia monterar ner kopparnätet på flera håll i Oskarshamns kommun och många hushåll blir utan fast telefoni och xDSL. Flertalet medborgare har redan hamnat utanför samhället när de blir utan kopparnät samtidigt som fiberutbyggnaden står stilla och mobiltäckningen i dessa områden är obefintlig.

Goda exempel i länet.

Det finns många goda exempel i länet på hur kommuner själva tagit ansvar för att se till att hela kommunen ska få tillgång till fiber. Några exempel är Mönsterås, Kalmar och Emmaboda. I exempelvis Torsås kommun tog kommunstyrelsen beslut i december 2019 om att kommunen ska låna upp 100 miljoner kronor för att bygga fiber i egen regi på landsbygden.

Ny bredbandsstrategi.

Kommunens bredbandsstrategi är under revidering och vi hoppas att Oskarshamns kommun kommer att satsa på fiberutbyggnad på landsbygden och inte räkna med statliga bidrag. Satsningen på fiber skulle öka intresset för inflyttning och entreprenörskap på landsbygderna vilket i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter och målet med att nå 30 000 invånare år 2030.

Möte om fiberutbyggnaden i Kalmar län

Fredagen den 6 mars var ordförande i Hela Sverige Oskarshamn inbjuden till ett möte för att diskutera fiberutbyggnaden i Kalmar län.

För inbjudan stod de kommunala politikerna Magnus Larsson (C) och Charlotte Sternell (C) i samband med att riksdagsledamoten Mikael Larsson (C) var på rundresa i Kalmar län tillsammans med regionrådet Karin Helmersson (C).

Torsten Carlsson, ordförande i Kristdalabygdens fiberförening, deltog också på mötet vars syfte var att diskutera bakgrund, nuläge och framtid avseende fiberutbyggnaden i Kalmar län.

Ett givande möte där vi enades om att det inte bara krävs mer pengar för fiberutbyggnaden utan även samverkan mellan olika myndigheter för att hitta smidiga lösningar, att fritidshus tas med i beräkningen och att Kalmar län behöver ta till vara på goda exempel från hur andra län arbetat med fiberfrågan tillsammans med exempelvis Trafikverket.

Fiberutbyggnaden är en ytterst betydelsefull del i bygdens utvecklingsarbete. Det är en förutsättning för att man ska kunna bo, leva och arbeta på landsbygden.

Karin Helmersson sammanfattade det hela med:
”Utan bredband, ingen digitalisering.”

Läs mer!