Kategori: Landsbygder

Kommunen satsar på belysning i lekpark, pulkabackar mm.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om investeringar om 700 000 kr för belysning runt om i Oskarshamns kommun. Aktiviteterna har lyfts fram i våra invånarenkäter och i samtal med föreningslivet.

Följande aktiviteter i projektet kommer landsbygderna till del:

 • Dämmen Kristdala, 40 tkr. Del av kostnad för åtgärden. Tillfaller samhällsföreningens bidragsansökan för bl a belysning.
 • Callerströmska Magasinet i Påskallavik, 50 tkr. Fasadbelysning som framhäver byggnaden i parkmiljön.
 • Pulkabacke Fårbo, 10 tkr. Komplettera befintlig belysning från 2020.
 • Pulkabacke Figeholm, 20 tkr. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av användaren med tidsreglage.
 • Pulkabacke Påskallavik, 20 tkr. Pulkabacken får belysning som ska kunna styras av användaren med tidsreglage.
 • Lekplats Emmekalv, 30 tkr. Belysning för att kunna använda lekplatsen även under mörka tider av dygnet och året.
 • Kristdala torg, 45 tkr. Lusthuset förses med en fin och funktionell belysning som framhäver byggnaden.

Investeringen för Oskarshamns kommun avseende dessa aktiviteter är 215 tkr.

Ansvarig för belysningsprojektet är Erik Hjertqvist på Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun, telefon 0491-881 43 och e-post erik.hjertqvist@oskarshamn.se.

Foto: Freepik

Nu kör vi igång våra enkäter

Nu är det dags för våra enkäter för att få fokus på vilka aktiviteter som är viktiga för bygderna att genomföra i de lokala utvecklingsplanerna. Enkäterna genomförs av Hela Sverige Oskarshamn i samverkan med lokala föreningar och Oskarshamns kommun.

Resultatet ligger till grund för vidare arbete med lokala projekt samt underlag till arbete med Översiktsplan 2030 som kommunen arbetar med just nu.

Vi har förlängt datumet till den 28 februari 2021!

Nedan hittar du våra enkäterna:

Vilken bygd är bäst på att svara på enkäten?

Aktuell status uppdateras dagligen:

Påskallavik % av 1060 invånare
17%
Kristdala % av 972 invånare
19%
Figeholm % av 821 invånare
10%
Fårbo % av 505 invånare
10%
Bockara % av 355 invånare
19%

Enkätresultatet? Resultatet av enkäterna kommer att presenteras på digitala bygderåd via Zoom under mars och april. Skärgårds- och landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher från Oskarshamns kommun medverkar på dessa möten.

Hur jobbar vi vidare? Arbete med aktiviteterna i de lokala utvecklingsplanerna görs genom att skapa arbetsgrupper med samarbete mellan föreningar, företag, invånare, kommunen, regionen och andra organisationer.

IOP-avtal under 3 år med Oskarshamns kommun

Vår förening har ingått ett avtal med Oskarshamns kommun om ett Idéburet-Offentligt Partnerskap, IOP, under perioden 2020–2022.

Beslut om IOP-avtalet togs av kommunstyrelsen i december.

Finansieringen till vår förening ligger på 140 000 kronor/år. Bidraget kommer från kommunstyrelsens oförutsedda driftbudget (år 2020) och betalades ut som en klumpsumma på 420 000 kr i början av januari 2021.

Det ekonomiska bidraget är till för att stärka föreningens arbete, att i samverkan med lokala aktörer och Oskarshamns kommun, uppmuntra till lokal utveckling i tätorter och omkringliggande landsbygder.

Enligt IOP-avtalet så ska arbetet ske genom lokala utvecklingsplaner och årliga revideringar av desamma. Berörda landsbygder är Påskallaviksbygden, Kristdalabygden, Misterhultsbygden och Bockarabygden.

Härligt att vi kan fortsätta arbetet med lokal utveckling!

Ny bredbandsstrategi för beslut av kommunstyrelsen den 19 januari

Den 19 januari ska kommunstyrelsen ta beslut om en ny bredbandsstrategi som ska gälla åren 2021-2025. Målet enligt den nya bredbandsstrategin är att senast 2023 bör samtliga hushåll och företag i Oskarshamns kommun ha tillgång till kraftfullt bredband.

Kallelse till kommunstyrelse 19 januari
Bredbandsstrategin finns från sida 9

Bredband är otroligt viktigt.

Oskarshamns kommun är ute i senaste laget när det gäller digital infrastruktur. Enligt den befintliga strategin från 2015 är ”målsättningen att 100 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek senast 2020”.

Två veckor in i år 2021 kan vi konstatera att kommunen inte uppnått målet. Enligt PTS-tjänsten Bredbandskartan (2019-10-01) så har 81% fiber inom tätort och småort medan endast 23% av hushållen och företagen har fiber utanför tätorterna.
Det duger tyvärr inte.

Ett exempel: Det finns invånare i kommunen som mitt under den brinnande coronapandemin uppmanas att arbeta hemifrån men där det inte är möjligt då det varken finns bredband eller tillfredsställande mobiltäckning. Invånare som således går miste om alla fördelar med digital infrastruktur.

Digital infrastruktur är nämligen en förutsättning för att hela kommunen ska leva. Det är lika viktigt som vägar, el, vatten och avlopp. När det gamla kopparnätet rivs i snabb takt så är det otroligt viktigt att ersätta det med fiber.

Fiber medför många fördelar som är viktiga för att kunna bo och leva i Sverige idag:

 • Möjlighet att driva eget företag
 • Distansarbete
 • Studier & vidareutbildning
 • Välfärdstjänster inom äldreomsorgen
 • Nyheter, media, spel & kultur
 • E-handel
 • E-tjänster & service
 • Sociala kontakter
 • Videomöten
 • Digitala tjänster för besöksnäring
 • Och mycket mer!

När den nya bredbandsstrategin är antagen av kommunstyrelsen så vill vi se en detaljerad handlingsplan innehållande en tidsplan, en redogörelse för hur resterande utbyggnad ska finansieras och vem/vilka som ska utföra arbetet.

Nu är det otroligt viktigt att Oskarshamns kommun uppnår det nya bredbandsmålet!

Annicka Gunnarsson, ordförande

#fibertillalla2023

Förstudie för laddinfrastruktur för elbilar

Hela Sverige ska leva Oskarshamn har fått en förfrågan rörande en förstudie för laddinfrastruktur för elbildar på landsbygden. Till förstudien ska vi föreslå 10-12 platser i Oskarshamns kommun där laddstationer kan placeras.

Vi har sammanställt ett förslag på platser i kommunen där laddstationerna kan placeras och vill gärna ha återkoppling från föreningsliv, näringsliv och invånare om våra förslag är bra. Alla kommentarer och synpunkter mejlas till info@hssloskarshamn.se senast onsdag den 24 juni!

På Google-kartan nedan har vi markerat befintliga laddstationer med blått och våra förslag är markerade med grönt. Öppna gärna kartan i helfönster.

Information om förstudien

Ladda hela Kalmar län & Glasriket, så heter regionens nya förstudie som handlar om att identifiera lämpliga platser och klargöra förutsättningarna för en hållbar etablering av offentlig laddinfrastruktur för elbilar i större skala på landsbygden.

Detta görs genom att först identifiera och samla in relevant information om olika intressanta lokaliseringar med service exempelvis turism/besöksmål, gårdsbutiker, lanthandlare, verkstäder, mötesplatser såsom bygdegårdar, kyrkor, handelsplatser mm på landsbygden och matcha detta med hur tillgänglig kraft/nätkapacitet ser ut. Detta har tidigare inte gjorts och är ett nytt och unikt initiativ.

Denna kartläggning kombineras sedan med framtagning av ett anpassat och hållbart finansieringsupplägg för den initiala investeringen samt en affärsmodell som säkerställer den löpande driften över tid. Det är snabba ryck, förstudien ska vara genomförd och presenterad senast under oktober månad 2020.

Initiativet till förstudien kommer från Coompanion Kalmar län och Miljöfordon Sverige. Övriga partners är Hela Sverige Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län samt Trivector kopplat till projektet ”Klimatsmarta resor i besöksnäringen”. Förstudien finansieras till hälften av Region Kalmar län och den andra halvan via övriga parter och intressenter.

Kontaktuppgifter

Projektledare för förstudien vid frågor, funderingar och information: Jonas Lööf, Verksamhetsledare Miljöfordon Sverige, mobil: 070-655 07 71, e-post: jonas@miljofordonsverige.se

Fiber är viktigt för en attraktiv kommun

Regeringens kortsiktiga mål är att år 2020 ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Kalmar län är ett av de tre län som har sämst utbyggnad av fiber i hela landet, det visar den balansrapport som riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva har sammanställt.

Att förse hela Kalmar län med fiber skulle kosta 2 miljarder kronor.

Hur mycket kostar det för att förse hela Oskarshamns kommun med fiber?

Enligt Bredbandskartan så har 94% tillgång till fiber inom tätort eller småort i Oskarshamns kommun och målet har chans att nås innan årsskiftet. Utanför tätort eller småort är det endast 31% som har fiber. Detta kan jämföras med Gotland som är ett av de län som har bäst utbyggnad med 98% inom tätort eller småort respektive 90% utanför tätort eller småort.

Nödvändig infrastruktur.

Bredband är en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, järnvägar och elnät. Fiberutbyggnaden i Oskarshamns kommun är ytterst betydelsefull för landsbygdernas utveckling och tillväxten i kommunen.

Bredband är en förutsättning för att invånare ska kunna bo, arbeta och leva i hela kommunen. Medborgare måste ha tillgång till digitala tjänster för att kunna sköta allt från bankärenden, inköp och sina sociala kontakter till studier och arbete på distans. Fiberfrågan är också viktig för näringslivet på landsbygden – men även för kommunen och regionen, som aktivt jobbar med att utveckla digitala välfärdstjänster.

Jämlikt samhälle.

Fiberutbyggnaden bidrar till ett jämlikt samhälle oavsett var i kommunen man valt att leva. De medborgare som inte har tillgång till fiber blir utsatta för en social orättvisa. Medborgare och näringsidkare som verkar i staden och tätorterna har inte samma förutsättningar som de som bor och verkar på landsbygderna i Oskarshamns kommun.

Samverkan.

Det är viktigt att lyfta fram att det är nödvändigt att olika myndigheter samverkar för att utbyggnaden av fiber ska bli enkel, smidig och kostnadseffektiv. Här behöver främst kommun och region samverka med myndigheter som exempelvis Trafikverket.

Viktig del i omställningsarbetet.

Den digitala kommunikationen är också en viktig del i omställningsarbetet. Att fler får möjlighet att arbeta hemifrån bidrar till miljövinster, minskad belastning på samhället, mindre trafik och belastning på vägnätet, minskade risker för olyckor, mer effektivt arbete och det sparar tid för den anställde.

Arbete hemifrån kan minska stressrelaterade sjukdomar, kortare dagar för barn på förskola och kvalitetstid för familj, fritidsintressen och rekreation. Man kan sammanfatta det med att det skulle öka möjligheterna för så kallad ”work-life-balance”.

Kopparnätet släcks ner.

En viktig infrastruktur som inte tas upp alls i kommunens översiktsplan för 2030 är mobiltäckning. Telia monterar ner kopparnätet på flera håll i Oskarshamns kommun och många hushåll blir utan fast telefoni och xDSL. Flertalet medborgare har redan hamnat utanför samhället när de blir utan kopparnät samtidigt som fiberutbyggnaden står stilla och mobiltäckningen i dessa områden är obefintlig.

Goda exempel i länet.

Det finns många goda exempel i länet på hur kommuner själva tagit ansvar för att se till att hela kommunen ska få tillgång till fiber. Några exempel är Mönsterås, Kalmar och Emmaboda. I exempelvis Torsås kommun tog kommunstyrelsen beslut i december 2019 om att kommunen ska låna upp 100 miljoner kronor för att bygga fiber i egen regi på landsbygden.

Ny bredbandsstrategi.

Kommunens bredbandsstrategi är under revidering och vi hoppas att Oskarshamns kommun kommer att satsa på fiberutbyggnad på landsbygden och inte räkna med statliga bidrag. Satsningen på fiber skulle öka intresset för inflyttning och entreprenörskap på landsbygderna vilket i sin tur bidrar till ökade skatteintäkter och målet med att nå 30 000 invånare år 2030.

Landsbygdsservice i samverkan

Samverkansprojektet i Misterhultsbygden och Blankaholmsbygden har fått en projektledare anställd och tvåårsprojektet är nu redo att starta. Så här skriver Tillväxt- och näringslivskontoret i sitt nyhetsbrevet som skickades ut den 29 januari:

Nu är en projektledare på plats för att leda det gemensamma kommunöverskridande utvecklingsprojektet Servicesamverkan – en gemensamt initiativ mellan Västerviks och Oskarshamns kommuner, lokala aktörer och näringsliv samt region Kalmar län.

Vi välkomnar Per Sjöstrand som är anställd inom Västerviks kommun men delar sin tid mellan kommunerna och olika lokala aktörer. Målet är att med gemensamma krafter förbättra förutsättningarna för kommersiell service i Misterhult- och Blankaholms-bygden. Per kommer närmast från en tjänst som projektledare för ett flerårigt BID-projekt (Business Improvement District) i Gamleby och Överum.

Utvecklingsprojektet kommer att löpa över ca två år och finansieras med stöd från bland annat Tillväxtverket, kommunerna och regionen.

Hela Sverige Oskarshamn kommer att vara en bidragande aktör i samverkansprojektet där bland annat resultatet av vår enkätundersökning i Misterhultsbygden gällande dagligvaruhandel, service och café är en viktig pusselbit.

Kontaktperson på Oskarshamns kommun är landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher 0491-76 42 82.

SVT rapporterar om ödehus

Ödehus, tomma affärslokaler och industrilokaler är en resurs som möjliggör att fler kan förverkliga sina drömmar. SVTs reporter Johan Juhlin följer ödehusrörelsen och har gjort ett rikstäckande reportage med inslag från flera kommuner i landet varav Oskarshamn är en.

Vi välkomnar fler entreprenörer och invånare

Ödehus är något som vi har arbetat med under flera år och nu är det dags att ta nya tag. Oskarshamns kommun vill växa med 3 000 nya invånare de kommande tio åren så det vore positivt om vi kan locka flera invånare – barnfamiljer och unga vuxna – samt entreprenörer som drömmer om livet på landet samtidigt som husen är en resurs som kommer till användning.

Samverkan med kommunen

Hela Sverige Oskarshamn, som arbetar med ett lokalt utvecklingsprojekt i Kristdala och Bockara, kommer nu att samverka med kommunens skärgårds- och landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher för hitta, kartlägga och sammanställa uppgifter om möjliga ödehus.

Föreläsning om ödehusen

För att kicka igång arbetet har vi bjudit in Robert Danielsson och Jennifer Erlandsson att hålla en föreläsning. Tillsammans driver de ett arbete för att lyfta ödehusens potential. Datum, tid och plats kommer inom kort så håll gärna utkik!

SVTs reportage

Så här kan du bidra i Oskarshamn:

Är du intresserad av ödehus?

Om du är intresserad av att köpa eller hyra ett ödehus eller affärslokal i Oskarshamns kommun så vill vi att du fyller i vår intresseanmälan.

Tipsa om ödehus i Oskarshamns kommun!

Om du känner till hus och lokaler som står tomma vill vi be dig att tipsa oss. Ditt tips kan hjälpa fler att hitta sitt drömboende och bidra till viktig inflyttning i kommunen.

Jag äger ett ödehus!

Om du äger ett hus eller affärslokal som står tomt och vill ha hjälp med att komma i kontakt med potentiella köpare så är du välkommen att anmäla din fastighet.

Samverkan

Hela Sverige Oskarshamns projekt för lokal utveckling i Kristdalabygden och Bockarabygden 2018-2020 samverkar med Oskarshamns kommun om att fylla ödehusen i kommunen med nya invånare och entreprenörer i syfte att nå målet om att bli 30 000 invånare år 2030.

Kontaktpersoner

Annicka Gunnarsson

Projektledare Hela Sverige Oskarshamn
Telefon: 070-839 49 21
E-post: annicka@hssloskarshamn.se

Kristina Hägg-Blecher

Projektledare Tillväxt & näringslivskontoret Oskarshamns kommun
Telefon: 0491-76 42 82
E-post: kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

Hur lockar vi utländska turister?

Tisdagen den 6 februari deltog Ingrid Thornberg i en workshop om hur man arbetar med utländska reseagenter för att locka turister till Kalmar län. I höstas deltog Ingrid på en informationsträff i Vimmerby och nu var det dags för en workshop arrangerad av Regionförbundet Kalmar län och Västervik Framåt.

Cornelia Lohf, som under många år har arbetat med tyska besökare, höll i den här dagen. Hon har anlitats för att hjälpa oss i Kalmar län att bli smartare och effektivare i vårt arbete med reseagenter. Workshopen denna dag gick ut på att fördjupa sig i prissättning, prisstrategi och paketering.

Jag lärde mig ett helt annat tänk och hur vi ska motsvara förväntningar och vad som är efterfrågat. Bara i Tyskland har du flera hundra reseagenter varav många är nischade inom ett område, t.e.x. vandring, motorcykel mm.

Jag var ju med där mer som åhörare än aktiv inom branschen. Men det här är också något som vi måste ta fasta på och vara insatta i. Turismen är en stor och viktig del för landsbygdens överlevnad.

Jag kommer fortsätta att hålla mig informerad och delta i fler informationsträffar och workshops. Tyvärr så är nästa, men väldigt stort event, i Umeå, då det kommer reseagenter från stor del av Europa. Men det blir återkoppling och lite rapport därifrån av Cornelia.

– Ingrid Thornberg