Oskarshamns kommun har tagit fram en översiktsplan för 2030. Det är i första hand ett strategiskt dokument eller en avsiktsförklaring, och ett stöd för att styra kommunens utveckling och planering på ett hållbart sätt mot uppsatta mål.

I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanens viktigaste uppgift är att vägleda vad vi vill åstadkomma och hur vi ska nå det.

Under tiden 4 mars till 4 maj har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på underlaget.

Länkar & dokument

Våra synpunkter

Vi har gått igenom hela Översiktsplanen och kort sammanfattat så har våra synpunkter främst handlat om följande punkter:

  • Påpeka språkbruk med urban norm och använda orden stad, tätort och by istället för centralort och yttertätorter.
  • Använda ordet landsbygder för att påpeka att varje landsbygd är olika. Jämför en stad, en landsbygd med flera städer, flera landsbygder.
  • Att använda Smålandskusten istället för Kalmarsund som arbetsmarknadsregion för att att minska fokus på Kalmar och att fler ska känna sig inkluderade med hänvisning till att vi alla är smålänningar.
  • Lyfta fram vikten av offentlig och kommersiell service, bredband och mobiltäckning varav det sistnämnda inte nämns alls.
  • Påpekat stavfel och faktafel.
  • Kommunen har valt att inte använda ordet serviceorter och bytt ut det mot temaområden. Har skrivit att vi inte gillar ordet temaområden och vill använda ordet platser istället.
  • Under varje bygd så har vi lyft fram allmänna kommentarer och tillägg som går i linje med våra respektive lokala utvecklingsplaner.
  • På sidan 65 framställs det som att antalet invånare har minskat på landsbygden vilket inte stämmer. SBK har valt att jämföra med toppar som var 1990-2000 då det var år med stora barnkullar. Vi föreslår att hela stycket ska strykas med källhänvisning till kommunens egna statistik där man tydligt ser topparna.
  • Vi har föreslagit två strategiska bytespunkter med pendlarparkering och busshållplatser i samband med att riksväg 37/47 byggs om. En vid Århult för anslutning till Kristdalabygden och en på Nya vägen i Bockara där den nya riksvägen ska passera.

Dokumentet med alla våra synpunkter, som skickades via e-post till Samhällsbyggnadskontoret den 4 maj, finns att läsa i sin helhet i filen nedan.