Parallellt med den förstudie som har genomförts i det lokala utvecklingsprojektet gällande obemannad butik i Bockara så har vi arbetat med en förstudie i Misterhult. Förstudien är nu klar.

Förstudien i Misterhult visar på stort intresse och stöd för en etablering av en livsmedelsbutik i byn. Enkäten, som genomfördes vintern 2019/2020, besvarades av 224 invånare vilket motsvarar ca 10% av invånarna i Misterhultsbygden.

Hela 94,2% av invånarna anser att en livsmedelsbutik är den viktigaste servicen på orten. 76,8% säger att de skulle handla alla varor, de mesta av sina varor eller handla för att komplettera om det fanns en obemannad butik i Misterhult.

Misterhult uppfyller krav för befolkningsunderlag med 1 000 invånare inom 15 km då omkringliggande byar och skärgård hyser många permanenta invånare samt ett stort antal, närmare 1 000 , fritidsbostäder. Vägen genom byn har en del genomfartstrafik samt närheten till E22 som ligger endast 4 minuter från tilltänkt placering skapar också underlag.

Förslag på placering mitt i byn

Förslag på placering i Misterhult är på Hasselbacksvägen 2, Misterhult 1:118 där det finns plats för butiken, el och parkering. Det är en trafiksäker infart från väg Misterhultsvägen och ligger nära busshållplatsen. Det finns en anslagstavla på den tilltänkta parkeringen som behöver flyttas. Intill finns stor grönyta för rastplats. Återvinningsstationen ligger ca 100 meter från föreslagen placering.

Satsningar på lokal utveckling i Misterhult

I förstudien har vi lyft fram de tre satsningar och projekt som är aktuella i Misterhult och Misterhultsbygden de kommande åren.

Det gäller det förslag som den politiska majoriteten S+M lagt fram om att satsa 2,4 miljoner kronor fördelat under tre år. En miljon 2021, 800 tkr 2022 och 600 tkr 2023. Partierna vill genomföra delar av den handlingsplan som Hela Sverige Oskarshamn har sammanställt i samverkan med det lokala föreningslivet och invånare i Misterhult.

Servicesamverkan är ett kommunöverskridande utvecklingsprojekt sprunget ur ett gemensamt initiativ mellan Västerviks och Oskarshamns kommuner, lokala aktörer och näringsliv samt Region Kalmar län. Målet är att med gemensamma krafter förbättra förutsättningarna för kommersiell service i Misterhult- och Blankaholmsbygden. Utvecklingsprojektet kommer att löpa under åren 2020-2022 och finansieras med stöd från bland annat Tillväxtverket, kommunerna och regionen.

Mera ut är ett samverkansprojekt för utveckling av Ostkustleden, som passerar genom Misterhultsbygden, där Oskarshamns kommun är projektägare. Projektet pågår under åren 2020-2022. Genom företags- och evenemangsutveckling, marknadsföring & informationsspridning samt säkrande av Ostkustleden framtida drift och förvaltning vill sökande att besöksnäring och lokalturism stärks.

Företag, föreningar, markägare och kommunen ska tillsammans arbeta för att diversifiera Oskarshamns näringsliv samt bidra till uppfyllandet av Turismstrategi Oskarshamn 2025 samt Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030.

Öka attraktiviteten för byn

En livsmedelsbutik i Misterhult skulle öka attraktiviteten för hela norra delen av Misterhultsbygden samt södra delen av Västerviks kommun. Det skulle bidra till att invånare kan bo kvar på orten samt locka nya invånare att flytta in.

Vår förhoppning

Vi har haft ett möte med Lifvs för att presentera Misterhult som potentiell placering för ytterligare en butik i Oskarshamns kommun. Vår förhoppning är att Misterhult ska utgöra en butik i ett kluster tillsammans med Vena, Piperskärr norr om Västervik samt den kommande butiken i Bockara.

Förstudie: Obemannad butik i Misterhult

Förstudien innefattar två studiebesök hos AutoMat, Ekängen i Linköping samt Södra Möckleby Öland samt ett studiebesök hos Lifvs i Vena, enkätundersökning och sammanställning. Arbetet med förstudien har utförts av Annicka Gunnarsson och Thomas Oscarsson, Hela Sverige Oskarshamn.

Mer läsning